STIPENDIJE

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SRAČINEC OpĆinski načelnik KLASA: 604-02/09-01/1 URBROJ: 2186/07-08-01 SRAČINEC, 05. listopada 2009. Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 22a/07) , OpĆinski načelnik OpĆine Sračinec raspisuje N A T J E Č A J za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja OpĆine Sračinec Stipendije učenicima i studentima s područja OpĆine Sračinec za školsku, odnosno akademsku godinu 2009./2010. dodjeljuju se kako slijedi: – za nadarene učenike završnih razreda srednjih škola u iznosu od 300, 00 kuna mjesečno, – za studente od druge do pete godine studija u iznosu od 500, 00 kuna mjesečno, te – za vrhunske sportaše ( državne reprezentativce ) u iznosu od 300, 00 kuna mjesečno. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti koji ispunjavaju slijedeĆe uvjete: – da imaju prebivalište na području OpĆine Sračinec najmanje tri godine prije podnošenja molbe, – da su redoviti učenici završnih razreda srednje škole, studenti druge, treĆe, četvrte, pete, šeste godine studija ili da su državni reprezentativci, – da je prosjek ocjena za prethodnu godinu za učenike 4, 50, za studente 3, 50, za učenike vrhunske sportaše 3, 50, a za studente vrhunske sportaše 2, 50, – da su državljani Republike Hrvatske, – da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježje stipendije. Uz prijavu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeĆa dokumentacija: – domovnica, – potvrda o prebivalištu, – potvrda o upisu na srednju školu ili fakultet, – potvrda škole ili fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine (na dvije decimale) , – za vrhunske sportaše potvrda o statusu reprezentativca, – izjava o broju članova zajedničkog domaĆinstva, – potvrda o mjesečnim prihodima svih članova domaĆinstva (za zadnje tromjesečje) , – pismenu izjavu učenika ili studenta da nije korisnik ni jedne druge stipendije. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave u tjedniku «Varaždinske vijesti» Komisiji za dodjelu stipendija OpĆine Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec. Prijave bez odgovarajuĆe dokumentacije, kao i nepravodobno podnesene prijave neĆe se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati Će biti obaviješteni objavom Liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči OpĆine Sračinec u roku od 15 dana od roka za podnošenje prijava. Prigovor na odluku svaki kandidat može podnijeti pismeno u roku od 8 dana od objave Liste kandidata OpĆinskom vijeĆu OpĆine Sračinec. Odluka OpĆinskog vijeĆa je konačna. OPĆINA SRAČINEC OPĆINSKI NAČELNIK

16.10.2009.