Sjednice općinskog vijeća i akti načelnika


 

Akti načelnika Općine Sračinec

Izvjesce o koristenju sredstava od zakupa i prodaje poljopirvrednog zemljista u vlasnisru RH.pdf
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera za 2015. godinu.pdf
Odluka o imenovanju clanova koordinacijskog odbora Opcina Sracinec prijatelj djece.pdf
Odluka o neprovodenju strateske procjene utjecaja na okolis Strategije razvoja.pdf


23. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice.pdf
Odluka o davanju koncesije za dimnjacarske poslove.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za 2016.godinu.pdf

 


22. sjednica

Analiza sustava zastite i spasavanja za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba u 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika 22. sjednice vijeca.pdf
Odluka o imenovanju stozera civilne zastite.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava udrugama za 2017. godinu.pdf
Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu.pdf
Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zastitu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.pdf
Plan razvoja sustava civilne zastite za 2017. godinu.pdf
Plan razvojnih programa od 2017 do 2019. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2017. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Projekcije proracuna za 2018. i 2019. godinu.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf
Socijalni plan za 2017. godinu.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf

 


21. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice vijeca.pdf
Odluka o sufinanciranju projekta aglomeracije Varazdin.pdf
Ostvarenje Proracuna za razdoblje sijecanj - rujan 2016. godine.pdf
Plan mreze djecjih vrtica.pdf


20. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice.pdf
Odluka o dodjeli zahvalnica za 2016. godinu.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na parcelaciju poljoprivrednog zemljista.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na ukidanje svojstva javnog dobra.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf


19. sjednica

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice.pdf


18. sjednica

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o stanju u prostoru opcine Sracinec - od 2006 do 2016 godine.pdf
Izvod iz zapisnika 18. sjednice.pdf
Odluka o dugorocnom zaduzivanju Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izboru clanova i zamjenika clanova Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpre udrugama sa podrucja Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1739.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1062-2.pdf
Odluka o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru.pdf
Odluka o usvajanju strategije razvoja Opcinec Sracinec.pdf
Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj - ozujak 2016. godine.pdf
Plan aktivnosti provodenja akcije Opcina Sracinec prijatelj djece za 2016. godinu.pdf
Strategija razvoja Opcine Sracinec za razdoblje od 2015.-2020. godine.pdf
zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu nacelnika za razdoblje sijecanj - ozujak 2016. godine.pdf


17. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice.pdf
Odluka o donosenju Plana zastite i spasavanja.pdf
Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti.pdf
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provodenje natjecaja za zakup poslovnih prostora.pdf
Odluka o objavi javnog poziva za izbor clanova Savjeta mladih.pdf
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup postojeceg frizerskog salona.pdf
odluka o raspisivanju natjecaja za davanje u zakup postojeceg ugostiteljskog objekta.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o ukljucenju u akciju Opcina prijatelj djece.pdf
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika za 2015. godinu.pdf

 


16. sjednica

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja na podrucju Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice.pdf
Odluka o izvrsenju proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Plan razvojnih programa Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Projekcije proracuna Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Smjernice zastite i spasavanja za razdoblje do 2016. do 2019. godine.pdf
Socijalni plan za 2016. godinu.pdf15. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice.pdf
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o uvjetima i nacinu koristenja drustvenih domova .pdf
Ostvarenje Proracuna opcine Sracinec za razdoblje sijecanj - rujan 2015. godine.pdf
Rjesenje o prestanku mandata i novom zamjeniku vijecnika.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za prosvjetu, kulturu i sport.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za statut i poslovnik.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za razdoblje srpanj - rujan 2015.pdf

 


14. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice opcinskog vijeca.pdf
Odluka o dodijeli zahvalnica Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o prodaji nekretnina u vlasnistvu Opcine Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Urbanistickog plana uredenja zone proizvodne namjene -I- Sracinec.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Zakljucak o davanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora djecjeg vrtica u Sracincu.pdf

 


13. sjednica

Izvod iz zapisnika 13. sjednice.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2015. godinu.pdf
Ostvarenje proracuna ozujak 2015.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture.pdf
Izmjene i dopune programa gradenje objekata komunalne infrastrukture.pdf
Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi.pdf
Odluka o osnivanju Zone proizvodne namjene.pdf
Odluka o usvajanju procjene i plana zastite od pozara.pdf

 


12. sjednica

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa gradenj objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice
Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Sračinec
Odluka o izradi strategije razvoja Općine Sračinec
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU poslovne zone
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sračinec
Odluka o raspodjeli rezulatata poslovanja Općine Sračinec za 2014. godinu

 


11. sjednica

Analiza stanja zastite i spasavanja za 2014. godinu
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune Proracuna 2014
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice
Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015
Plan razvojnih programa portret 2015
Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015
Projekcije 2016. i 2017
Proracun 2015
Smjernice zastite i spasavanja za 2015. godinu

Socijalni program Opcine Sracinec za 2014. godinu
Socijalni program Opcine Sracinec za 2015. godinu

 

 


10. sjednica

Izvjesce o radu opcinskog nacelnika za razdoblje sijecanj - rujan 2014 godine
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice
Ostvarenje Proracuna rujan


 

9. sjednica - 17. 9. 2014.

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec
Materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

Odluke s 9. sjednice:
Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opcinskog Vijeca

POLUGODISNJI_IZVJESTAJ_O_IZVRSENJU_PRORACUNA
Izvrsenje_proracuna_01-06-2014.XLS
IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014.XLS
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama
Nerazvrstane_ceste_Sracinec
Nerazvrstane_ceste_Sracinec.xls
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista Stambena zona
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista ulica Mate Melinceka
Odluka o dodjeli zahvalnica Opcine Sracinec 2014 

8. sjednica - 17. 6. 2014.

Izvod iz zapisnika 8. sjednice Opcinskog vijeca
Odluka o nerazvrstanim cestama Sracinec
Odluka o prodaji roba izvan prodavaonica Opcina Sracinec
Odluka o socijalnoj skrbi Opcine Sracinec 2014. godina
Ostvarnje proracuna Opcine Sracinec sijecanj - ozujak 2014.
Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Opcine Sracinec
Pravilnik bagatelna nabava Opcina Sracinec
Pravilnik o arhivskom gradivu Sracinec 2014.