BESPLATAN PRIJEVOZ SREDNJOŠKOLACA

OpĆina Sračinec među prvim je opĆinama koje su potpisale aneks ugovora kojim se obvezala da Će zajedno sa Varaždinskom županijom podmiriti troškove prijevoza srednjoškolaca sa svog područja

Autor: k.l