Proračuni

2022.

Javni poziv za savjetovanje – Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu – ZA SAVJETOVANJE

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

 

2021.

Izmjene i dopune od 24. 6. 2021.:

07. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

1. strana – naslovnica

2-3. strana – prihodi i primici

4-5. strana – rashodi i izdaci

6. strana – račun financiranja

7-24. strana – posebni dio

I. izmjene i dopune proračuna za 2021 strana zadnja

____

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama – PRIJEDLOG

Javni poziv za savjetovanje – Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Proračun u malom Općine Sračinec za 2021. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama

Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2021. do 2023. godine

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

WORD DOKUMENTI:

Naslovnica za proračun 2021 sa projekcijama

Str 1 naslovnica

str 2 prihodi i primici

str 3 rashodi i izdaci

str 5 račun financiranja

str 6 programska klasifikacija

PRORAČUN 2021. zadnja strana

 

2020.

Ostvarenje Proračuna za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2020. godinu sa projekcijama

Plan razvojnih programa Općine Sračinec za razdoblje 2020. do 2022. godine

Odluka o izvršavanju proračuna općine Sračienc za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju i ostvarenje Proračuna za razdoblej siječanj – ožujak 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o dugoročnom zaduživanju

II. izmjene i dopuna proračuna

3.izmjene dopune proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

 

Word dokumenti:

str 1. naslovnica

str 2. Račun prihoda

str 4. Račun rashoda

str 6. Račun financiranja

str 7. Posebni dio

 

2019.

16. 12. 2019.:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

____

Izmjene i dopune proračuna općine Sračinec za 2019. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2019. godinu

Projekcije Općine Sračinec za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

 

2018.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu_.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018. godinu.pdf

Projekcije proracuna Opcine Sracinec za 2019. i 2020. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

 

2017.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2017. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

Zakljucak o prihvacanju ostvarenja Proracuna za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

 

2016.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2016. godinu.pdf

Projekcije proracuna za 2018. i 2019. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna za razdoblje sijecanj – rujan 2016. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

 

2015.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Odluka o izvrsenju proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – rujan 2015. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2015. godinu.pdf

Ostvarenje proracuna ozujak 2015.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015

Proracun 2015

 

2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2014. godinu

Izmjene i dopune Proracuna 2014

POLUGODISNJI_IZVJESTAJ_O_IZVRSENJU_PRORACUNA

Izvrsenje_proracuna_01-06-2014.XLS

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014.XLS

Ostvarnje proracuna Opcine Sracinec sijecanj – ozujak 2014.