Sjednice Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća – 16. 9. 2021.

Poziv-za-3.-sjednicu-Općinskog-vijeća

__

Izvod iz zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća

__

01. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine

02. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

03. Polugodišnmji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

04. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

05. odluka o davanju pozitivnog mošljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada varaždina

06. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

07. odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanoj cesti

08. Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Sračinec

09. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2021. godinu

10. Zaključak o smanjenju zakupnine za javnu površinu

11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Dječjeg vrtića Bambi za povećanje ekonomske cijene

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA 1.-6. 2021.:

str. 1 – naslovnica

str. 2-3 – prihodi

str. 4-7 – rashodi

str. 8 – prihodi prema izvorima

str 9. rashodi prema izvorima

str. 10-11 – rashodi prema funkcijskoj

str. 12 – račun financiranja

str. 13. – račun financiranja analitički

str. 14. račun financiranja premma izvorima

str. 15. rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

str. 16 – posebni dio

str. 27 zadnja strana

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 24. 6. 2021.

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

__

01. I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

03. I. Izmjene i dopune javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

04. I. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

05. I. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu za 2021. godinu

06. I. Izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

07. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

08. Odluka o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća

09. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (groblje Svibovec)

10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (dječje igralište Svibovec)

11. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (javna površina uz NK Podravac)

12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

13. Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

14. Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun

15. Rješenje o imenovanju Odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu i sport

16. Rješenje o imenovanju socijalnog vijeća

17. Rješenje o izboru Odbora za komunalne djelatnosti

18. Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

19. Rješenje o imenovanju uredništva Glasa Općine Sračinec

20. Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata

 

 

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća – 9. 6. 2021.

1. Rješenje o izboru mandatne komisije

2. Rješenje o izboru odbora za izbor i imenovanja

3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

4. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

5. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

 

26. sjednica Općinskog vijeća – 16. 3. 2021.

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

2. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sračinec za 2020. godinu

5. Statut Općine Sračinec

6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sračinec

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

8. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Dragutina Tadijanovića

10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vlade Gotovca

11. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Dražena Petrovića

12. Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika

13. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe

Izvršenje proračuna 2020. godina – Word – zapakirano

 

25. sjednica Općinskog vijeća – 23. 12. 2020.

2. izmjene i dopune socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020. godinu

3.izmjene dopune proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

 

24. sjednica Općinskog vijeća – 4. 12. 2020.

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama

Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna za siječanj – rujan 2021. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Socijalni plan Općine Sračinec za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2021. do 2023. godine

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec

Odluka o izravnoj dodjeli financijske potpore programima udruga za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Suglasnost na program održavanja groblja za 2021. godinu

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 31. 8. 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vladimira Nazora

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vatroslava Jagića

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica svetog Antuna

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Đure Kuhara

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – groblje

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – dječje igralište

Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata

Odluka o otvaranju transakcijskog računa u Zagrebačkoj banci i zatvaranju računa u J&T banci

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 15. 6. 2020.

II. izmjene i dopuna proračuna

Odluka o davanju suglasnosti program održavanja groblja

Odluka o dugoročnom zaduživanju

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada

Odluka o sklapanju sporazuma sortirnica

 

19. sjednica Općinskog vijeća – 24. 4. 2020.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju i ostvarenje Proračuna za razdoblej siječanj – ožujak 2020. godine

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa gradenj komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknde za 2020. godinu

Odluka o sufinanciranju zbrinjavanja komunalnog otpada

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 14. 4. 2020.

Odluka o prihvaćanju prijedloga sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 6. 3. 2020.

 

1. Odluka o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku vijećnika

2. Odluka o visini paušalnog poreza

3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju groblja

4. Suglasnost na izmjenu cjenika skupljanja otpada

5. Zaključak o preuzimanju obvjeze plaćanja MRD

 

16. sjednica Općinskog vijeća – 16. 12. 2019.

01. Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

02. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

03. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima za 2019. godinu

05. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

06. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

07. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

08. Program javnih potreba u predskolškom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu

09. Program javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

10. Program javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

11. Socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za 2020. godinu

12. Proračun Općine Sračinec za 2020. godinu sa projekcijama

13. Odluka o izvršavanju pproračuna općine Sračienc za 2020. godinu

14. Plan razvojnih programa Općine Sračinec za razdoblje 2020. do 2022. godine

15. Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpore programima udruga

16. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sračinec

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sračinec

18. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sračinec

19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sračinec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

20. Rješenje o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

21. Plan djelovanja Općine Sračinec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

22. Zaključak o davanju suglasnosti na dopunu Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

15. sjednica Općinskog vijeća – 12. 9. 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sračinec

Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja prikupljanja, prijevoza i obrade pelena

Odluka o ukidanu svojstva javnig dobra č.k.br. 457-1

Odluka o ukidanju svojstva javng dobra č.k.br. 544-9

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 540-3

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 544-1

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 547-5

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 568-1

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 14. 6. 2019.

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

Izmjene i dopune programa gradenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2019. godinu

Izmjene i dopune proračuna općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sračinec

Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za Savjet mladih Općine Sračinec

Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna Općien Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine

13. sjednica Općinskog vijeća – 18. 3. 2019.

1. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

2. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

5. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti ukopa pokojnika i održavanja groblja

6. Odluka o grobljima na području Općine Sračinec

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

7.1. Opći uvjeti poslovanja

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju zone proizvodne namjene Sračinec

Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice


 

12. sjednica Općinskog vijeća – 18. 12. 2018.

 

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za 2018. godinu

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna za siječanj – rujan 2018. godine

4. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu

7. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu

8. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

9. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

11. Program javnih potreba za 2019. godinu

12. Socijalni plan za 2019. godinu

13. Proračun Općine Sračinec za 2019. godinu

14. Projekcije Općine Sračinec za 2020. i 2021. godinu

15. Plan razvojnih programa od 2019. do 2021. godine

16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

18. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

19. Odluka o izravnoj dodjeli financijske potpore udrugama sa područja Općine Sračinec

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sračinec za 2017. godinu

21. Odluka o komunalnom doprinosu

22. Odluka o komunalnoj naknadi

23. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

24. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sračinec

25. Odluka o mjeramaza sprečavanje i uklanjanje odbačenog otpada

26. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

27. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolske ustanove

28. zaključak za povećanje ekonomske cijene jasličnog programa Dječjeg vrtića u Sračincu

29. Odluka o davanju suglasnosti za provredbu projekta Grobna kuća – rekonstrukcija

 


 

9. sjednica Općinskog vijeća – 6.8.2018.

 

2. Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu_.pdf

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Park Velika graba_.pdf

 


 

8. sjednica Općinskog vijeća – 12.6.2018.

 

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice.pdf

1. Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

2. Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

2a. Zakljucak o prihvacanju ostvarenja proracuna za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu prizanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.pdf

4. Zakljucak o davanju suglasnosti na cjenik javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada.pdf

5. Odluka o izgradnji spomen obiljezja hrvatskim braniteljima.pdf

6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovici i koeficijentu za obracun place nacelnika.pdf

7. Odluka o donosenju Procjene rizika od velikih nesreca.pdf

8. Odluka o prestanku vazenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zastite.pdf

 


 

7. sjednica Općinskog vijeća – 13.3.2018.

 

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopue Socijlanog plana za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice.pdf

Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima.pdf

Odluka o nacinu pruzanja usluge prikupljanja komunalnog otpada.pdf

Odluka o osnivanju Odbora za promet.pdf

Odluka o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodeno dijete.pdf

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana mandatne komisije.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana Odobra za statut i poslovnik.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana Socijalnog vijeca.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog predsjednika Odbora za financije i proracun.pdf

Rjesenje o razrjesenju potpredsjednice i izboru nove potpredsjednice Opcinskog vijeca.pdf

Rjesenje o razrjesenju predsjednice i izboru novog predsjednika Opcinskog vijeca.pdf

Zakljucak o prijedlogu za suca porotnika Opcinskog suda u Varazdinu.pdf

 


 

6. sjednica Općinskog vijeća – 28.12.2017.

 

Analiza sustava civline zastite za 2018. godinu.pdf

Godisnji plan razvoja civilne zastite za 2018. godine.pdf

Izvod iz zapisnika 6 sjednice Opcinskog vijeca.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018. godinu.pdf

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018.-2020. godine.pdf

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Projekcije proracuna Opcine Sracinec za 2019. i 2020. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Socijalni plan Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

 


 

5. sjednica Općinskog vijeća – 19.12.2017.

 

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

izmjene i dopune proracuna za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune socijalnog plana za 2017. godinu.pdf

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice.pdf

Odluka o donosenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava udrugama.pdf

 

 


 

4. sjednica Općinskog vijeća – 4.12.2017.

 

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o opcinskim porezima.pdf
Odluka o prihvacanju zahtjeva za povjeravanje koncesije.pdf
Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf
Rjesenje o prestanku mandata.pdf
Rjesenje o razrjesenju.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za 2017. godinu.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o ulaganjima u djecji vrtic.pdf
Zakljucak o prihvacanju ostvarenja Proracuna za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

 


 

3. sjednica Općinskog vijeća – 12.9.2017.

Izvod iz zapisnika 3. sjednice Opcinskog vijeca.pdf
Odluka o dodjeli zahvalnica za 2017. godinu.pdf
Odluka o opcinskim porezima.pdf
Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju.pdf
Odluka o povjeravanju poslova utvrdivanja i naplate opcinskih poreza.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017. godinu.pdf


 

2. sjednica Općinskog vijeća – 27.6.2017.

Odluka o odredivanju potpisnika financijskih dokumenata.pdf
Plan aktivnosti akcije opcina Sracinec – prijatelj djece za 2017. godinu.pdf
Program projekta opcina Sracinec prijatelj djece za razdoblje od 2017. do 2020. godine.pdf
Rjesenje o imenovanju komisije za popise biraca.pdf
Rjesenje o imenovanju urednistva Glas opcine Sracinec.pdf
Rjesenje o izboru odbora za financije i proracun.pdf
Rjesenje o izboru odbora za komunalne djelatnosti.pdf
Rjesenje o izboru odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu i sport.pdf
Rjesenje o izboru odbora za statut i poslovnik.pdf
Rjesenje o izboru povjerenstva za procjenu steta od elementarnih nepogoda.pdf
Rjesenje o izboru socijalnog vijeca.pdf
Zakljucak o davanju ponude za zakup djecjeg vrtica.pdf

 


 

1. sjednica Općinskog vijeća – konstituirajuća – 16.6.2017.

Rjesenje o izboru drugog potpredsjednika opcinskog vijeca.pdf
Rjesenje o izboru mandatne komisije.pdf
Rjesenje o izboru odbora za izbor i imenovanja.pdf
Rjesenje o izboru predsjednika opcinskog vijeca.pdf
Rjesenje o izboru prvog potpredsjednika opcinskog vijeca.pdf

 


 

Akti načelnika Općine Sračinec

Izvjesce o koristenju sredstava od zakupa i prodaje poljopirvrednog zemljista u vlasnisru RH.pdf
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera za 2015. godinu.pdf
Odluka o imenovanju clanova koordinacijskog odbora Opcina Sracinec prijatelj djece.pdf
Odluka o neprovodenju strateske procjene utjecaja na okolis Strategije razvoja.pdf

 


 

23. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice.pdf
Odluka o davanju koncesije za dimnjacarske poslove.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za 2016.godinu.pdf


 

22. sjednica

Analiza sustava zastite i spasavanja za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba u 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika 22. sjednice vijeca.pdf
Odluka o imenovanju stozera civilne zastite.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava udrugama za 2017. godinu.pdf
Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu.pdf
Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zastitu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.pdf
Plan razvoja sustava civilne zastite za 2017. godinu.pdf
Plan razvojnih programa od 2017 do 2019. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2017. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Projekcije proracuna za 2018. i 2019. godinu.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf
Socijalni plan za 2017. godinu.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf


21.sjednica

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice vijeca.pdf
Odluka o sufinanciranju projekta aglomeracije Varazdin.pdf
Ostvarenje Proracuna za razdoblje sijecanj – rujan 2016. godine.pdf
Plan mreze djecjih vrtica.pdf


20. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice.pdf
Odluka o dodjeli zahvalnica za 2016. godinu.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na parcelaciju poljoprivrednog zemljista.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na ukidanje svojstva javnog dobra.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf


19. sjednica

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice.pdf


18. sjednica

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o stanju u prostoru opcine Sracinec – od 2006 do 2016 godine.pdf
Izvod iz zapisnika 18. sjednice.pdf
Odluka o dugorocnom zaduzivanju Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izboru clanova i zamjenika clanova Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpre udrugama sa podrucja Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1739.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1062-2.pdf
Odluka o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru.pdf
Odluka o usvajanju strategije razvoja Opcinec Sracinec.pdf
Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf
Plan aktivnosti provodenja akcije Opcina Sracinec prijatelj djece za 2016. godinu.pdf
Strategija razvoja Opcine Sracinec za razdoblje od 2015.-2020. godine.pdf
zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu nacelnika za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf


17. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice.pdf
Odluka o donosenju Plana zastite i spasavanja.pdf
Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti.pdf
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provodenje natjecaja za zakup poslovnih prostora.pdf
Odluka o objavi javnog poziva za izbor clanova Savjeta mladih.pdf
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup postojeceg frizerskog salona.pdf
odluka o raspisivanju natjecaja za davanje u zakup postojeceg ugostiteljskog objekta.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o ukljucenju u akciju Opcina prijatelj djece.pdf
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika za 2015. godinu.pdf


16. sjednica

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja na podrucju Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice.pdf
Odluka o izvrsenju proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Plan razvojnih programa Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Projekcije proracuna Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Smjernice zastite i spasavanja za razdoblje do 2016. do 2019. godine.pdf
Socijalni plan za 2016. godinu.pdf


15. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice.pdf
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o uvjetima i nacinu koristenja drustvenih domova .pdf
Ostvarenje Proracuna opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – rujan 2015. godine.pdf
Rjesenje o prestanku mandata i novom zamjeniku vijecnika.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za prosvjetu, kulturu i sport.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za statut i poslovnik.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za razdoblje srpanj – rujan 2015.pdf


14. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice opcinskog vijeca.pdf
Odluka o dodijeli zahvalnica Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o prodaji nekretnina u vlasnistvu Opcine Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Urbanistickog plana uredenja zone proizvodne namjene -I- Sracinec.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Zakljucak o davanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora djecjeg vrtica u Sracincu.pdf


13. sjednica

Izvod iz zapisnika 13. sjednice.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2015. godinu.pdf
Ostvarenje proracuna ozujak 2015.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture.pdf
Izmjene i dopune programa gradenje objekata komunalne infrastrukture.pdf
Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi.pdf
Odluka o osnivanju Zone proizvodne namjene.pdf
Odluka o usvajanju procjene i plana zastite od pozara.pdf


12. sjednica

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa gradenj objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice
Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Sračinec
Odluka o izradi strategije razvoja Općine Sračinec
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU poslovne zone
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sračinec
Odluka o raspodjeli rezulatata poslovanja Općine Sračinec za 2014. godinu


11. sjednica

Analiza stanja zastite i spasavanja za 2014. godinu
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune Proracuna 2014
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice
Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015
Plan razvojnih programa portret 2015 
Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015
Projekcije 2016. i 2017
Proracun 2015
Smjernice zastite i spasavanja za 2015. godinu

Socijalni program Opcine Sracinec za 2014. godinu
Socijalni program Opcine Sracinec za 2015. godinu


10. sjednica

Izvjesce o radu opcinskog nacelnika za razdoblje sijecanj – rujan 2014 godine
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice
Ostvarenje Proracuna rujan


9. sjednica – 17.9.2014.

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec
Materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

Odluke s 9. sjednice:
Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opcinskog Vijeca

POLUGODISNJI_IZVJESTAJ_O_IZVRSENJU_PRORACUNA
Izvrsenje_proracuna_01-06-2014.XLS
IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014.XLS
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama
Nerazvrstane_ceste_Sracinec
Nerazvrstane_ceste_Sracinec.xls
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista Stambena zona
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista ulica Mate Melinceka
Odluka o dodjeli zahvalnica Opcine Sracinec 2014


8. sjednica -17.6.2014.

Izvod iz zapisnika 8. sjednice Opcinskog vijeca
Odluka o nerazvrstanim cestama Sracinec
Odluka o prodaji roba izvan prodavaonica Opcina Sracinec
Odluka o socijalnoj skrbi Opcine Sracinec 2014. godina
Ostvarnje proracuna Opcine Sracinec sijecanj – ozujak 2014.
Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Opcine Sracinec
Pravilnik bagatelna nabava Opcina Sracinec
Pravilnik o arhivskom gradivu Sracinec 2014.