Sjednice Općinskog vijeća

20. sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2024.

Poziv za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

Materijali za 20. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

____

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

01. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za 2023. godinu (2)

02a Odluka o usvajanju Izvješća i Izvješe o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu

02b Odluka o usvajanju Izvješća i izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

02c Odluka o usvajanju Izvješća i izvješće o izvršenju Programa potreba i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godiu

02d Odluka o osvajanju Izvješća i izvješće o izvršenju Programa potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu

02e Odluka o usvajanju Izvješća i izvješće o izvršenju Programa potreba u sportu za 2023. godinu

02f Odluka o usvajanju Izvješća i izvješće o izvršenju Programa potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu

03 Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

03a Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

03b Godišnji izvještaj o izvršenmju proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu – grafički prikaz po programima

04 Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sračinec za 2023. godinu

05 Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Sračinec

06 Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Sračinec

07 Odluka o imenovanju Novoveške ceste u naselju Sračinec

08 Izvješće o izvršenju plana u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

09 Izvješće o stanju zaštite od požara za 2023. godinu

10 Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu

 

 


19. sjednica Općinskog vijeća – 21.12.2023.

Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali za 19. sjednicu Općinskog vijeća

___

Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

01a. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

01b. II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu

01c. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu

01d. II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

01e. II. Izmjene i dopune Programa javnih poteba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

01f. II. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2023. godinu

02. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

03a. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

03b. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2024. godinu

03c. Program javnih potreba u presškolskom odgoju i obrazovanju za 2024. godinu

03d. Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2024. godinu

03e. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu

03f. Socijalni plan za 2024. godinu

04. Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

05. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu

06. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2024. godinu

07. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu

08. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2024. godinu

09. Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2024. do 2027. godine

10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

11. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

12. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ostvarivanju prava na pomoć za novorođeno dijete

13. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u predškolske ustanove

14. Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje ekonomske cijene jasličnog programa Dječjeg vrtića u Sračincu

15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju groblja Sračinec i Svibovec Podravski za 2022. godinu

16. Zaključak o davanju suglasnosnosti na godišnji program održavanja groblja za 2024. godinu

 


18. sjednica Općinskog vijeća – 30.11.2023.

Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća

Materijali za 18. sjednicu Općinskog vijeća

___

1. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Sračinec

2. Odluka o općinskim porezima Općine Sračinec

3. Odluka o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Sračinec

4. Odluka o donošenju Plana djelavanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu

 


17. sjednica Općinskog vijeća – 20.09.2023.

Poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

Materijali za 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

___

Izvod iz Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

1. Zaključak o prihvaćanju izvještaja o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

2a. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sračinec

4. II. izmjene i dopune programa potpora u poljoprivredi Općine Sračinec

5. I. Izmjene i dopune programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec

6. Odluka o potvrđivanju članstva Općine Sračinec u udruzi LAG-Sjeverozapad

7. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2023. godinu

8a. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom čkbr 2099-2

8b. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom čkbr 2099-3

8c. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom čkbr 12407-2

 


16. sjednica Općinskog vijeća – 15.06.2023.

Poziv za 16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

__

Izvod iz Zapisnika sa 16. sjednice

1. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine

1.a Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine

2.a I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

2.b I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu

2.c I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2023. godinu

2.d I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

2.e I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2023. godinu

2.f I. Izmjene i dopune socijalnog plana za 2023. godinu

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

3.a Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

4. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Društveni dom Svibovec

5. Izvješće o stanju zaštite od požara za područje Općine Sračinec za 2023. godinu

6. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Strategije i Akcijskog plana Varaždin

 


15. sjednica Općinskog vijeća – 16.03.2023.

Poziv za 15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

___

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za 2022. godinu

2.a Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.b Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.c Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu

2.d Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2022. godinu

2.e Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

2.f Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Socijalnog plana za 2022. godinu

3. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

3.b obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sračinec za 2022. godinu

5. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Sračinec

6. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec

7. Program potpora u turizmu na području Općine Sračinec

 


14. sjednica Općinskog vijeća – 27.12.2022.

Poziv za 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

___

Izvod iz Zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

1a. IV. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sračinec za 2022. godinu

1b. IV Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Sračinec za 2022. godinu

1c. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Sračinec za 2022. godinu

1d. III. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Sračinec za 2022. godinu

1e. III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sračinec za 2022. godinu

1f. III. Izmjene i dopune Socijalnog plana Općine Sračinec za 2022. godinu

02. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

03. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u predškolske ustanove

04. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

05. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova

06. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

07. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o općinskim porezima Općine Sračinec

08. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

09. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o naknadama za rad vijećnika Općinskog vijeća

10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća Općine Sračinec

11. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smeštaja u turizmu

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju groblja Sračinec i Svibovec Podravski za 2021. godinu

14. Zaključak o davanju suglasnosti na program rada i troškovnik radova groblja Sračinec i Svibovec Podravski za 2023. godinu

 

 


13. sjednica Općinskog vijeća – 07.12.2022.

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća

___

Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

01. Zaključak o prihvaćanju Ostvarenja Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine

01.a Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine

02.a Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Sračinec za 2023. godinu

02.b Program gradnje komunalne infrastrukture Općine Sračinec za 2023. godinu

02.c Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Općine Sračinec za 2023. godinu

02.d Program javniih potreba u kulturi i religiji Općine Sračinec za 2023. godinu

02.e Program javnih potreba u sportu Općine Sračinec za 2023. godinu

02.f Socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi Općine Sračinec za 2023. godinu

03.a Proračun Općine Sračinec za 2023. godinu

03.b Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

04. Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Sračinec

05. Odluka o tržnoj cijeni građevinskih parcela uz Dravsku ulicu u naselju Svibovec Podravski

06. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sračinec za 2022. godinu

07. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sračinec za 2023. godinu

08. Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Sračinec u području prirodnih nepogoda

09. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovno financiranje političkih stranaka u 2023. godini

10. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

11. Odluka o sufinanciranju priključka na svjetlovodnu distribucijsku mrežu

12.a Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

12.b Odluka o imenovanju Povjerenstva za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

12.c Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje o posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

13. Zaključak o prihvaćanju zamolbe Dječjeg vrtića Bambi za povećanje ekonomske cijene

14. Zaključak o prijedlgu za suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu

15. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

16. Zaključak o postavljnju stupića za sprječavanje prolaza vozila


12. sjednica Općinskog vijeća – 24.11.2022.

Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća

___

Izvod iz Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća


11. sjednica Općinskog vijeća – 21.09.2022.

Poziv za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

___

Izvod iz Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

1.a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

1.b Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

2.a III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.b III. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.c II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

2.d II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

2.e II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu

2.f II. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2022. godinu

3.a III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

3.b Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sračinec

5.a Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

5.b Opći uvjeti komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

6. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2022. godinu

7. Odluka o početku mirovanja nandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika


10. sjednica Općinskog vijeća – 28.06.2022. godine

Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća

Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije razvoja urbanog područja Varaždin


9. sjednice Općinskog vijeća – 31.05.2022.

Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća

Zaključak o sufinanciranju programa pomoć u kući starijim osobama

Rješenje o razrješenju i imenovanju novog člana Odbora za statut i poslovnik

Rješenje o razrješenju i imenovanju novog drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine Sračinec i Hermes International

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju


8. sjednica Općinskog vijeća – 12.05.2022.

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

Odluka o ukidanju statusa javnig dobra u općoj uporabi – nerazvrstanoj cesti


7. sjednica Općinskog vijeća – 28.04.2022.

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

01. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika za 2021. godinu

02.a Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02.b Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02.c Odluka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu

02.d Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u kulturi i religiji za 2021. godinu

02.e Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu za 2021. godinu

02.f Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi za 2021. godinu

03.a Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

03.c Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

04. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sračinec za 2021. godinu

05.a II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

05.b II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

05.c I. Izmjene i dopune Programa u kulturi i religiji za 2022. godinu

05.d I. Izmjene i dopune Programa u sportu za 2022. godinu

05.e I. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2022. godinu

05.f I. Izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu

06.a II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

06.c Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

07. Odluka o komunalnom redu na području Općine Sračinec

08. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Sračinec

09.a Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

09.b Ostvarenje proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

10. Odluka o Izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

11. Odluka o davanju konsecije za obavljanje dimnjačarskih poslova na poručju Općine Sračinec

12. Izmjene i dopune Programa potpora u poljoprivredi Općine Sračinec

U Word formatu – izmjene i dopune proračuna 2022.

NASLOVNICA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022

str 1. naslovnica

str 2. do 3. račun prihoda i rashoda – prihodi

str 4. do 5. račun prihoda i rashoda – rashodi

str 6. račun financiranja

str 7. do 22. posebni dio

članak 3. zadnja strana

 

U Word formatu – godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu

NASLOVNICA ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

str 1. – naslovnica

str 2. do 4. – Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji – T-2

str 5. od 13. – Rashodi po ekonomskoj klasifikacija T-3

str 14. – Prihodi prema izvorima financiranja T-4

str 15. do 16. – Rashodi prema izvorima financiranja T-5

str 17. do 19. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji T-6

str 20. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji T-7

str 21. Račun financiranja analitički T-8

str 22. Račun financiranja prema izvorima financiranja – primici T-9a

str 23. Račun financiranja prema izvorima financiranja – izdaci T-9b

str 24. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji T-10

godišnji obračun proračuna 2021 strana zadnja


6. sjednica Općinskog vijeća – 31.01.2022.

Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća

1a. I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1b. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

4. Odluka o davanju suglasnosti za ulaganje u projekt izgradnje malonogometnog igrališta Borovje

5. Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec


5. sjednica Općinskog vijeća – 28. 12. 2021.

Izvod iz zapisnika 5. sjednice Općinskog vijeća

1a – II. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

1b – II. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

1c – II. Izmjene i dopune programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu

1d – II. Izmjene i dopune programa potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

1e – II. Izmjene i dopune programa potreba u sportu za 2021. godinu

1f – II. Izmjene i dopune socijalnog plana za 2021. godinu

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

3. zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju groblja Sračinec i Svibovec za 2020. godinu

4. Suglasnost na program redovnog održavanja groblja Sračinec i Svibovec za 2022. godinu

5. Rješenje o prestanku mirovanja mandata vijećnika

 


4. sjednica Općinskog vijeća – 10. 12. 2021.

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice općinskog vijeća

01. Ostvarenje proračuna Općine Sračinec za razdoblj siječanj – rujan 2021. godine

02a. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

02b. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

02c. Program predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu

02d. Program u kulturi i religiji za 2022. godinu

02e. Program potreba u sportu za 2022. godinu

02f. Socijalni plan za 2022. godinu

03a. Proračun Općine Sračinec za 2022. godinu sa projekcijama

03b. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

03c. Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2022. do 2024. godine

04. Odluka o prodaji zemljišta izravnom pogodbom – Turnišće

05. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za 2022. godinu

06. Analiza stanja sustava civilne zaštite Opšine Sračinec za 2021. godinu

07. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sračinec za 2022. godinu

08. Odluka o sufianciranju smještaja djece u predškolske ustanove

09. Zaključak o davanju suglasnosti za povećanje ekonoske cijene jasličnog programa u dječjem vrtiću Sračinec

10. Zaključak o davanju ponude za sklapanje ugovora u zakupu poslovnog prostora dječjeg vrtića Sračinec

11. Pravilnik o financiranju programa udruga građana

12. Program poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec

12. program potpora u poljoprivredi Općine Sračinec

 


 

3. sjednica Općinskog vijeća – 16. 9. 2021.

Poziv-za-3.-sjednicu-Općinskog-vijeća

__

Izvod iz zapisnika 3. sjednice Općinskog vijeća

__

01. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine

02. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine

03. Polugodišnmji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

04. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

05. odluka o davanju pozitivnog mošljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada varaždina

06. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata

07. odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanoj cesti

08. Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Općine Sračinec

09. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2021. godinu

10. Zaključak o smanjenju zakupnine za javnu površinu

11. Zaključak o prihvaćanju prijedloga Dječjeg vrtića Bambi za povećanje ekonomske cijene

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA 1.-6. 2021.:

str. 1 – naslovnica

str. 2-3 – prihodi

str. 4-7 – rashodi

str. 8 – prihodi prema izvorima

str 9. rashodi prema izvorima

str. 10-11 – rashodi prema funkcijskoj

str. 12 – račun financiranja

str. 13. – račun financiranja analitički

str. 14. račun financiranja premma izvorima

str. 15. rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

str. 16 – posebni dio

str. 27 zadnja strana

 

2. sjednica Općinskog vijeća – 24. 6. 2021.

Poziv za 2. sjednicu Općinskog vijeća

__

01. I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

03. I. Izmjene i dopune javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

04. I. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

05. I. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu za 2021. godinu

06. I. Izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

07. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

08. Odluka o naknadi predsjedniku Općinskog vijeća

09. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (groblje Svibovec)

10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (dječje igralište Svibovec)

11. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture (javna površina uz NK Podravac)

12. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika

13. Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

14. Rješenje o imenovanju Odbora za financije i proračun

15. Rješenje o imenovanju Odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu i sport

16. Rješenje o imenovanju socijalnog vijeća

17. Rješenje o izboru Odbora za komunalne djelatnosti

18. Rješenje o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

19. Rješenje o imenovanju uredništva Glasa Općine Sračinec

20. Odluka o određivanju potpisnika financijskih dokumenata

 

 

1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća – 9. 6. 2021.

1. Rješenje o izboru mandatne komisije

2. Rješenje o izboru odbora za izbor i imenovanja

3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća

4. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća

5. Rješenje o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća

 

26. sjednica Općinskog vijeća – 16. 3. 2021.

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

2. Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sračinec za 2020. godinu

5. Statut Općine Sračinec

6. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sračinec

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora

8. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

9. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Dragutina Tadijanovića

10. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vlade Gotovca

11. Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Dražena Petrovića

12. Zaključak o prijedlogu kandidata za suca porotnika

13. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe

Izvršenje proračuna 2020. godina – Word – zapakirano

 

25. sjednica Općinskog vijeća – 23. 12. 2020.

2. izmjene i dopune socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020. godinu

3.izmjene dopune proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

 

24. sjednica Općinskog vijeća – 4. 12. 2020.

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama

Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna za siječanj – rujan 2021. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Socijalni plan Općine Sračinec za 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2021. do 2023. godine

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec

Odluka o izravnoj dodjeli financijske potpore programima udruga za 2021. godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu

Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

Suglasnost na program održavanja groblja za 2021. godinu

 

22. sjednica Općinskog vijeća – 31. 8. 2020.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vladimira Nazora

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Vatroslava Jagića

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica svetog Antuna

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – Ulica Đure Kuhara

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – groblje

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture – dječje igralište

Odluka o potpisnicima financijskih dokumenata

Odluka o otvaranju transakcijskog računa u Zagrebačkoj banci i zatvaranju računa u J&T banci

 

21. sjednica Općinskog vijeća – 15. 6. 2020.

II. izmjene i dopuna proračuna

Odluka o davanju suglasnosti program održavanja groblja

Odluka o dugoročnom zaduživanju

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o mjerama za sprečavanje odbacivanja otpada

Odluka o sklapanju sporazuma sortirnica

 

19. sjednica Općinskog vijeća – 24. 4. 2020.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Zaključak o prihvaćanju i ostvarenje Proračuna za razdoblej siječanj – ožujak 2020. godine

Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa gradenj komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji za 2020. godinu

Izmjene i dopune programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2020. godinu

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2020. godinu

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknde za 2020. godinu

Odluka o sufinanciranju zbrinjavanja komunalnog otpada

 

18. sjednica Općinskog vijeća – 14. 4. 2020.

Odluka o prihvaćanju prijedloga sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite

 

17. sjednica Općinskog vijeća – 6. 3. 2020.

 

1. Odluka o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku vijećnika

2. Odluka o visini paušalnog poreza

3. Zaključak o prihvaćanju izvješća o poslovanju groblja

4. Suglasnost na izmjenu cjenika skupljanja otpada

5. Zaključak o preuzimanju obvjeze plaćanja MRD

 

16. sjednica Općinskog vijeća – 16. 12. 2019.

01. Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

02. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

03. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

04. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima za 2019. godinu

05. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

06. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

07. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

08. Program javnih potreba u predskolškom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu

09. Program javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

10. Program javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

11. Socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za 2020. godinu

12. Proračun Općine Sračinec za 2020. godinu sa projekcijama

13. Odluka o izvršavanju pproračuna općine Sračienc za 2020. godinu

14. Plan razvojnih programa Općine Sračinec za razdoblje 2020. do 2022. godine

15. Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpore programima udruga

16. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Sračinec

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Sračinec

18. Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Sračinec

19. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Sračinec za razdoblje od 2020. do 2023. godine

20. Rješenje o izboru Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

21. Plan djelovanja Općine Sračinec u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

22. Zaključak o davanju suglasnosti na dopunu Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

23. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

 

15. sjednica Općinskog vijeća – 12. 9. 2019.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o dodijeli javnih priznanja Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sračinec

Odluka o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja prikupljanja, prijevoza i obrade pelena

Odluka o ukidanu svojstva javnig dobra č.k.br. 457-1

Odluka o ukidanju svojstva javng dobra č.k.br. 544-9

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 540-3

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 544-1

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 547-5

Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra č.k.br. 568-1

 

14. sjednica Općinskog vijeća – 14. 6. 2019.

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec

Izmjene i dopune programa gradenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2019. godinu

Izmjene i dopune proračuna općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sračinec

Odluka o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za Savjet mladih Općine Sračinec

Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna Općien Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2019. godine

13. sjednica Općinskog vijeća – 18. 3. 2019.

1. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

2. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

4. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

5. Odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti ukopa pokojnika i održavanja groblja

6. Odluka o grobljima na području Općine Sračinec

7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

7.1. Opći uvjeti poslovanja

8. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju zone proizvodne namjene Sračinec

Izvod iz zapisnika sa 13. sjednice


 

12. sjednica Općinskog vijeća – 18. 12. 2018.

 

1. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu načelnika za 2018. godinu

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

3. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna za siječanj – rujan 2018. godine

4. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

5. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

6. Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu

7. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu

8. 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

9. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

11. Program javnih potreba za 2019. godinu

12. Socijalni plan za 2019. godinu

13. Proračun Općine Sračinec za 2019. godinu

14. Projekcije Općine Sračinec za 2020. i 2021. godinu

15. Plan razvojnih programa od 2019. do 2021. godine

16. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

17. Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018. godinu

18. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

19. Odluka o izravnoj dodjeli financijske potpore udrugama sa područja Općine Sračinec

20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sračinec za 2017. godinu

21. Odluka o komunalnom doprinosu

22. Odluka o komunalnoj naknadi

23. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

24. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sračinec

25. Odluka o mjeramaza sprečavanje i uklanjanje odbačenog otpada

26. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

27. Odluka o sufinanciranju smještaja djece u predškolske ustanove

28. zaključak za povećanje ekonomske cijene jasličnog programa Dječjeg vrtića u Sračincu

29. Odluka o davanju suglasnosti za provredbu projekta Grobna kuća – rekonstrukcija

 


 

9. sjednica Općinskog vijeća – 6.8.2018.

 

2. Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu_.pdf

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Park Velika graba_.pdf

 


 

8. sjednica Općinskog vijeća – 12.6.2018.

 

Izvod iz zapisnika sa 8. sjednice.pdf

1. Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

2. Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

2a. Zakljucak o prihvacanju ostvarenja proracuna za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu prizanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada.pdf

4. Zakljucak o davanju suglasnosti na cjenik javnih usluga prikupljanja komunalnog otpada.pdf

5. Odluka o izgradnji spomen obiljezja hrvatskim braniteljima.pdf

6. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovici i koeficijentu za obracun place nacelnika.pdf

7. Odluka o donosenju Procjene rizika od velikih nesreca.pdf

8. Odluka o prestanku vazenja Odluke o osnivanju postrojbe civilne zastite.pdf

 


 

7. sjednica Općinskog vijeća – 13.3.2018.

 

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopue Socijlanog plana za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izvod iz zapisnika sa 7. sjednice.pdf

Odluka o isplati uskrsnice umirovljenicima.pdf

Odluka o nacinu pruzanja usluge prikupljanja komunalnog otpada.pdf

Odluka o osnivanju Odbora za promet.pdf

Odluka o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodeno dijete.pdf

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana mandatne komisije.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana Odobra za statut i poslovnik.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog clana Socijalnog vijeca.pdf

Rjesenje o razrjesenju i izboru novog predsjednika Odbora za financije i proracun.pdf

Rjesenje o razrjesenju potpredsjednice i izboru nove potpredsjednice Opcinskog vijeca.pdf

Rjesenje o razrjesenju predsjednice i izboru novog predsjednika Opcinskog vijeca.pdf

Zakljucak o prijedlogu za suca porotnika Opcinskog suda u Varazdinu.pdf

 


 

6. sjednica Općinskog vijeća – 28.12.2017.

 

Analiza sustava civline zastite za 2018. godinu.pdf

Godisnji plan razvoja civilne zastite za 2018. godine.pdf

Izvod iz zapisnika 6 sjednice Opcinskog vijeca.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018. godinu.pdf

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018.-2020. godine.pdf

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Projekcije proracuna Opcine Sracinec za 2019. i 2020. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Socijalni plan Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

 


 

5. sjednica Općinskog vijeća – 19.12.2017.

 

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

izmjene i dopune proracuna za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune socijalnog plana za 2017. godinu.pdf

Izvod iz zapisnika sa 5. sjednice.pdf

Odluka o donosenju Plana gospodarenja otpadom.pdf

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava udrugama.pdf

 

 


 

4. sjednica Općinskog vijeća – 4.12.2017.

 

Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o opcinskim porezima.pdf
Odluka o prihvacanju zahtjeva za povjeravanje koncesije.pdf
Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf
Rjesenje o prestanku mandata.pdf
Rjesenje o razrjesenju.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za 2017. godinu.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o ulaganjima u djecji vrtic.pdf
Zakljucak o prihvacanju ostvarenja Proracuna za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

 


 

3. sjednica Općinskog vijeća – 12.9.2017.

Izvod iz zapisnika 3. sjednice Opcinskog vijeca.pdf
Odluka o dodjeli zahvalnica za 2017. godinu.pdf
Odluka o opcinskim porezima.pdf
Odluka o potpisivanju Povelje o bratimljenju.pdf
Odluka o povjeravanju poslova utvrdivanja i naplate opcinskih poreza.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017. godinu.pdf


 

2. sjednica Općinskog vijeća – 27.6.2017.

Odluka o odredivanju potpisnika financijskih dokumenata.pdf
Plan aktivnosti akcije opcina Sracinec – prijatelj djece za 2017. godinu.pdf
Program projekta opcina Sracinec prijatelj djece za razdoblje od 2017. do 2020. godine.pdf
Rjesenje o imenovanju komisije za popise biraca.pdf
Rjesenje o imenovanju urednistva Glas opcine Sracinec.pdf
Rjesenje o izboru odbora za financije i proracun.pdf
Rjesenje o izboru odbora za komunalne djelatnosti.pdf
Rjesenje o izboru odbora za odgoj, prosvjetu, kulturu i sport.pdf
Rjesenje o izboru odbora za statut i poslovnik.pdf
Rjesenje o izboru povjerenstva za procjenu steta od elementarnih nepogoda.pdf
Rjesenje o izboru socijalnog vijeca.pdf
Zakljucak o davanju ponude za zakup djecjeg vrtica.pdf

 


 

1. sjednica Općinskog vijeća – konstituirajuća – 16.6.2017.

Rjesenje o izboru drugog potpredsjednika opcinskog vijeca.pdf
Rjesenje o izboru mandatne komisije.pdf
Rjesenje o izboru odbora za izbor i imenovanja.pdf
Rjesenje o izboru predsjednika opcinskog vijeca.pdf
Rjesenje o izboru prvog potpredsjednika opcinskog vijeca.pdf

 


 

Akti načelnika Općine Sračinec

Izvjesce o koristenju sredstava od zakupa i prodaje poljopirvrednog zemljista u vlasnisru RH.pdf
Izvjesce o primjeni agrotehnickih mjera za 2015. godinu.pdf
Odluka o imenovanju clanova koordinacijskog odbora Opcina Sracinec prijatelj djece.pdf
Odluka o neprovodenju strateske procjene utjecaja na okolis Strategije razvoja.pdf

 


 

23. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice.pdf
Odluka o davanju koncesije za dimnjacarske poslove.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016. godinu.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za 2016.godinu.pdf


 

22. sjednica

Analiza sustava zastite i spasavanja za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba u 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika 22. sjednice vijeca.pdf
Odluka o imenovanju stozera civilne zastite.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava udrugama za 2017. godinu.pdf
Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu.pdf
Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zastitu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.pdf
Plan razvoja sustava civilne zastite za 2017. godinu.pdf
Plan razvojnih programa od 2017 do 2019. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2017. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf
Projekcije proracuna za 2018. i 2019. godinu.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf
Socijalni plan za 2017. godinu.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf


21.sjednica

Izvod iz zapisnika sa 21. sjednice vijeca.pdf
Odluka o sufinanciranju projekta aglomeracije Varazdin.pdf
Ostvarenje Proracuna za razdoblje sijecanj – rujan 2016. godine.pdf
Plan mreze djecjih vrtica.pdf


20. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 20. sjednice.pdf
Odluka o dodjeli zahvalnica za 2016. godinu.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na parcelaciju poljoprivrednog zemljista.pdf
Zakljucak o davanju suglasnosti na ukidanje svojstva javnog dobra.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika.pdf


19. sjednica

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice.pdf


18. sjednica

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izvjesce o stanju u prostoru opcine Sracinec – od 2006 do 2016 godine.pdf
Izvod iz zapisnika 18. sjednice.pdf
Odluka o dugorocnom zaduzivanju Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izboru clanova i zamjenika clanova Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpre udrugama sa podrucja Opcine Sracinec.pdf
Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016. godinu.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1739.pdf
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra 1062-2.pdf
Odluka o usvajanju izvjesca o stanju u prostoru.pdf
Odluka o usvajanju strategije razvoja Opcinec Sracinec.pdf
Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf
Plan aktivnosti provodenja akcije Opcina Sracinec prijatelj djece za 2016. godinu.pdf
Strategija razvoja Opcine Sracinec za razdoblje od 2015.-2020. godine.pdf
zakljucak o prihvacanju Izvjesca o radu nacelnika za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf


17. sjednica

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 17. sjednice.pdf
Odluka o donosenju Plana zastite i spasavanja.pdf
Odluka o donosenju Procjene ugrozenosti.pdf
Odluka o imenovanju Povjerenstva za provodenje natjecaja za zakup poslovnih prostora.pdf
Odluka o objavi javnog poziva za izbor clanova Savjeta mladih.pdf
Odluka o raspisivanju javnog natjecaja za zakup postojeceg frizerskog salona.pdf
odluka o raspisivanju natjecaja za davanje u zakup postojeceg ugostiteljskog objekta.pdf
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o ukljucenju u akciju Opcina prijatelj djece.pdf
Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu opcinskog nacelnika za 2015. godinu.pdf


16. sjednica

Analiza stanja sustava zastite i spasavanja na podrucju Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Godisnji plan razvoja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Izmjene i dopune socijalnog plana za 2015. godinu.pdf
Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice.pdf
Odluka o izvrsenju proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Plan razvojnih programa Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Program javnih potreba za 2016. godinu.pdf
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf
Projekcije proracuna Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf
Proracun Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf
Smjernice zastite i spasavanja za razdoblje do 2016. do 2019. godine.pdf
Socijalni plan za 2016. godinu.pdf


15. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 15. sjednice.pdf
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Opcine Sracinec.pdf
Odluka o uvjetima i nacinu koristenja drustvenih domova .pdf
Ostvarenje Proracuna opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – rujan 2015. godine.pdf
Rjesenje o prestanku mandata i novom zamjeniku vijecnika.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za prosvjetu, kulturu i sport.pdf
Rjesenje o razrjesenju i novom clanu odbora za statut i poslovnik.pdf
Zakljucak o prihvacanju izvjesca o radu nacelnika za razdoblje srpanj – rujan 2015.pdf


14. sjednica

Izvod iz zapisnika sa 14. sjednice opcinskog vijeca.pdf
Odluka o dodijeli zahvalnica Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Odluka o prodaji nekretnina u vlasnistvu Opcine Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja stambene zone Sracinec.pdf
Odluka o stavljanju izvan snage Urbanistickog plana uredenja zone proizvodne namjene -I- Sracinec.pdf
Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf
Zakljucak o davanju ponude za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora djecjeg vrtica u Sracincu.pdf


13. sjednica

Izvod iz zapisnika 13. sjednice.pdf
Izmjene i dopune proracuna za 2015. godinu.pdf
Ostvarenje proracuna ozujak 2015.pdf
Izmjene i dopune programa javnih potreba.pdf
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture.pdf
Izmjene i dopune programa gradenje objekata komunalne infrastrukture.pdf
Odluka o izmjenama odluke o komunalnoj naknadi.pdf
Odluka o osnivanju Zone proizvodne namjene.pdf
Odluka o usvajanju procjene i plana zastite od pozara.pdf


12. sjednica

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa gradenj objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
Izvod iz zapisnika sa 12. sjednice
Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Sračinec
Odluka o izradi strategije razvoja Općine Sračinec
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage UPU poslovne zone
Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage DPU stambene zone
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sračinec
Odluka o raspodjeli rezulatata poslovanja Općine Sračinec za 2014. godinu


11. sjednica

Analiza stanja zastite i spasavanja za 2014. godinu
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune Proracuna 2014
Izvod iz zapisnika sa 11. sjednice
Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015
Plan razvojnih programa portret 2015 
Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015
Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015
Projekcije 2016. i 2017
Proracun 2015
Smjernice zastite i spasavanja za 2015. godinu

Socijalni program Opcine Sracinec za 2014. godinu
Socijalni program Opcine Sracinec za 2015. godinu


10. sjednica

Izvjesce o radu opcinskog nacelnika za razdoblje sijecanj – rujan 2014 godine
Izvod iz zapisnika sa 10. sjednice
Ostvarenje Proracuna rujan


9. sjednica – 17.9.2014.

Poziv na 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec
Materijali za 9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sračinec

Odluke s 9. sjednice:
Izvod iz zapisnika sa 9. sjednice Opcinskog Vijeca

POLUGODISNJI_IZVJESTAJ_O_IZVRSENJU_PRORACUNA
Izvrsenje_proracuna_01-06-2014.XLS
IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014.XLS
Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014
Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014
Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama
Nerazvrstane_ceste_Sracinec
Nerazvrstane_ceste_Sracinec.xls
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista Stambena zona
Odluka o cijeni gradevinskog zemljista ulica Mate Melinceka
Odluka o dodjeli zahvalnica Opcine Sracinec 2014


8. sjednica -17.6.2014.

Izvod iz zapisnika 8. sjednice Opcinskog vijeca
Odluka o nerazvrstanim cestama Sracinec
Odluka o prodaji roba izvan prodavaonica Opcina Sracinec
Odluka o socijalnoj skrbi Opcine Sracinec 2014. godina
Ostvarnje proracuna Opcine Sracinec sijecanj – ozujak 2014.
Posebni popis arhivskog i registraturnog gradiva Opcine Sracinec
Pravilnik bagatelna nabava Opcina Sracinec
Pravilnik o arhivskom gradivu Sracinec 2014.