Javna nabava i nadmetanja

2024.

Izvođenje radova na rekonstrukciji Kratke ulice (NC 1-001) u naselju Sračinec

Kratka ulica – tehnički opis

Dokumentacija za nadmetanje – izvođenje radova na rekonstrukciji Kratke ulice u naselju Sračinec

KRATKA ULICA – 2024_mr2 – troškovnik BEZ CIJENA

prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija Kratke ulice

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Situacija – Kratka sračinec

__

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija Kratke ulice

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rekonstrukcija Kratke ulice

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija Kratke ulice

 


Usluga izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec putem sustava ePlanovi

Poziv za dostavu ponude – usluga izrade izmjena i dopuna PPOU-a Općine Sračinec putem sustava ePlanovi

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – izjava o nekažnjavanju

___

Rezultati:

Zapisnik o otvaranju ponuda – Usluga izrade 2. Izmjena i dopuna PPUO-a

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Usluga izrade 2. Izmjena i dopuna PPUO-a

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Usluga izrade 2. Izmjena i dopuna PPUO-a

 


 

2023.

Nabava božićne dekoracije

Dokumentacija za nadmetanje – nabava božićne dekoracije

TROŠKOVNIK ZA NABAVU PRIGODNE RASVJETE 2023

prilog 1 – Ponudbeni list nabava božićne dekoracije

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda – nabava božićne dekoracije

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nabava božićne dekoracije

ST ARC – izjava o odustajanju od ponude – nabava božićne dekoracije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava božićne dekoracije – ST ARC

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – nabava božićne dekoracije – PRGGIN

 


Javni poziv za prikupljanje ponuda – zimska služba 2023.

Javni poziv prikupljanje ponuda – zimska služba 2023

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME

 


Nabava nove električne ulične čistilice

Dokumentacija za nadmetanje – nova električna ulična čistilica

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – obrazac tehničke specifikacije

Prilog 4 – izjava o jamstvenom roku

Prilog 5 – izjava o mobilnom servisu

___

Zapisnik o otvaranju ponuda – nova električna ulična čistilica

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – nova električna ulična čistilica

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude – nova električna ulična čistilica

 


 

Usluge izrade 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec

Poziv za dostavu ponuda – Usluga izrade 2. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Troškovnik

Prilog 3 – izjava o nekažnjavanju

___

Upisnik o zaprimanju ponuda izrada 2. izmjena i dopuna PPU-a

Zapisnik o otvaranju ponuda izrada 2. izmjena i dopuna PPU-a

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada 2. izmjena i dopuna PPU-a

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrada 2. izmjena i dopuna PPU-a

 


Usluge smještaja, obroka, prijevoza i vidljivosti u provedbi projekta TARE

Dokumentacija za nadmetanje usluga smještaja, obroka, prijevoza i vidljivosti u provedbi projekta TARE

Troškovnik_TARE

Prilog 1_Ponudbeni list_TARE

___

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – usluga smještaja, obroka, prijevoza i vidljivosti u provedbi projekta TARE

 


Izrada glavnog projekta uređenja velike dvorane Doma kulture Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada glavnog projekta Dom kulture Sračinec

Projektni zadatak za izradu glavnog projekta uređenja velike dvorane Doma kulture Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada glavnog projekta uređenja Dom kulture

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Odluka o poništenju postupka izrada glavnog projekta uređenja velike dvorane Doma kulture Sračinec

 


Izrada projektne dokumentacije uređenja i opremanja biciklističkih/cikloturističkih/hodačkih ruta i izletišta

Idejno rješenje za realizaciju projekta DRAVA HRVATSKA AMAZONA

Dokumentacija za nadmetanje izrada projektne dokumentacije uređenje i opremanje biciklističkih ruta i izletišta

PROJEKTNI ZADATAK izrada projektne dokumentacije uređenja i opremanja biciklističkih ruta i izletišta

Prilog 1 – Ponudbeni list projektna dokumentacija uređenje i opremanj biciklističkih ruta i izletišta

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Odluka o poništenju postupka nabave za izradu projektne dokumentacije biciklističkih ruta i odmarališta

____
PONOVLJENI POSTUPAK:

DoN izrada projektne dokumentacije biciklističke staze i izletište – ponovljeni postupak

PROJEKTNI ZADATAK izrada projektne dokumentacije uređenja i opremanja biciklističkih ruta i izletišta

Idejno rješenje za realizaciju projekta DRAVA HRVATSKA AMAZONA

prilog 1 – Ponudbeni list projektna dokumentacija uređenje i opremanj biciklističkih ruta i izletišta

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

REZULTATI PONOVLJENOG POSTUPKA

Zapisnik o otvaranju ponuda biciklističke rute i staze

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda biciklističke rute i staze

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude biciklističke rute i staze

 


Izvođenje radova na produženju Ulice Đure Kuhara (NC 1-007) u naselju Sračine

Dokumentacija za nadmetanje Izvođenje radova na produženju Ulice Đure Kuhara

BC 2023 STAMBENA ZONA GAJ Đ. KUHARA – NASTAVAK

23_2023_opis_i_prikaz_mr_1

prilog 1 – Ponudbeni list produženju Ulice Đure Kuhara

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik sa otvaranja ponuda izvođenje radova na produženju Ulice Đure Kuhara

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izvođenje radova na produženju Ulice Đure Kuhara

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za izvođenje radova na produženju Ulice Đure Kuhara

 


 

Izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Dokumentacija za nadmetanje – rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Troškovnik-građevinski groblje

Troškovnik-elektroinstalacije

Mapa I Arhitektonski projekt – ispravak

prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Odluka o poništenju postupka izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćne građevine

___
PONOVLJENI POSTUPAK:

Dokumentacija za nadmetanje – rekonstrukcija pomoćne zgrade garaža sa spremištem PONOVLJENI POSTUPAK

Troškovnik-građevinski groblje

Troškovnik-elektroinstalacije

Mapa I Arhitektonski projekt – ispravak

prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

REZULTATI PONOVLJENOG POSTUPKA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radovi na rekonstrukciji garaže sa spremištem

Zapisnik o otvaranju ponuda radovi na rekonstrukciji garaže sa spremištem

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude radovi na rekonstrukciji garaže sa spremištem

 


Usluge smještaja, obroka, prijevoza i vidljivosti u provedbi projekta LION

Poziv_Usluga smještaja, obroka, prijevoza i vidljivosti u provedbi projekta_LION

Prilog 1_Ponudbeni list_LION

Prilog-2-izjava-o-nekaznjavanju_LION

Troškovnik_projekta LION

__

Zapisnik o otvaranju ponuda – provedba projekta LION

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – provedba projekta LOIN

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – provedba projekta LION


2022.


Javni poziv za prikupljanje ponuda – zimska služba 2022.

Javni poziv za prikupljanje ponuda – zimska služba 2022

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME

 


Nabava božićne dekoracije

Dokumentacija za nadmetanje nabava božićne dekoracije

TROŠKOVNIK ZA NABAVU PRIGODNE RASVJETE

prilog 1 – Ponudbeni list nabava božićne dekoracije

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda nabava božićne dekoracije

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nabava božićne dekoracije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nabava božićne dekoracije


Izvođenje radova na čišćenju i trasiranju puta u Svibovcu Podravskom

Dokumentacija za nadmetanje čišćenje i trasiranje puta u Svibovcu

Troskovnik trasiranje puta u Svibovcu Podravskom

Izvod iz katastarskog plana put u Svibovcu

prilog 1 – Ponudbeni list trasiranje puta u Svibovcu Podravskom

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisniko otvaranju ponuda čišćenje i trasiranje puta u Svibovcu

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda čišćenje i trasiranje puta u Svibovcu

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude čišćenje i trasiranje puta u Svibovcu


 

Izvođenje radova na automatskom navodnjavanju glavnog nogometnog terena u Svibovcu Podravskom

Navodnjavanje – Tehnicki opis_Svibovec

Troskovnik-Svibovec_navodnjavanje nogomet_BC

dokumentacija za nadmetanje izgradnja navodnjavanja NK Podravac

prilog 1 – Ponudbeni list navodnjavanje NK Podravac

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju navodnjavanje NK Podravac

___

Zapisnik o otvaranju ponuda – navodnjavanje NK Podravac

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – navodnjavanje NK Podravac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – navodnjavanje NK Podravac


Izvođenje radova na automatskom navodnjavanju glavnog nogometnog terena u Sračincu

Navodnjavanje – Tehnicki opis_Sracinec

dokumentacija za nadmetanje izgradnja navodnjavanja NK Sračinec

Troskovnik-Sracinec_navodnjavanje nogomet_BC

prilog 1 – Ponudbeni list navodnjavanje NK Sračinec

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju navodnjavanje NK Sračinec

__

Zapisnik o otvaranju ponuda – navodnjavanje NK Sračinec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – navodnjavanje NK Sračinec

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – navodnjavanje NK Sračinec


Izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Dokumentacija za nadmetanje rekonstrukcija pomoće zgrade – garaža sa spremištem

Troškovnik-građevinski groblje

Troškovnik-elektroinstalacije

prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Mapa I Arhitektonski projekt – ispravak

___

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

____

Odluka o poništenju postupka – izvođenje radova na rekonstrukciji pomoćne zgrade – garaža sa spremištem

 


Nabava rabljenog multifunkcionalnog stroja

Dokumentacija za nadmetanje nabava rabljenog multifunkcionalnog stroja

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – obrazac tehničke specifikacije

___

 

Zapisnik o otvaranju ponuda rabljeni multifunkcionalni stroj

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rabljeni multifunkcionalni stroj

Odluka o poništenju postupka rabljeni multifunkcionalni stroj

 


Izgradnja javne rasvjete na dijelu Dravske ulice u Općini Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja javne rasvjete dio Dravske ulice

Tehnički opis izgradnja javne rasvjete dio Dravske ulice

TROŠKOVNIK_JR SRAČINEC(komplet)

prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja javne rasvjete

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda javna rasvjeta Dravska ulica

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javna rasvjeta Dravska ulica

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude javna rasvjeta Dravska ulica


 

Izgradnja malonogometnog igrališta „Borovje“

Dokumentacija za nadmetanje – izgradnja malonogometnog igrališta Borovje

Malonogometno igralište Borovje glavni projekt

Troskovnik NI Svibovec

Prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja malonogometnog igrališta Borovje

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Izgradnja malonogometnog igrališta Borovje – 1. pojašnjenje

_____

Zapisnik sa otvaranja ponuda Izgradnja malonogometnog igrališta Borovje

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Izgradnja malonogometnog igrališta Borovje

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izgradnja malonogometnog igrališta Borovje

 


Izrada projektne dokumentacije za dogradnju dječjeg vrtića u Sračincu

Dokumentacija za nadmetanje izrada projektne dokumentacije za dogradnju dječjeg vrtića

prilog 1 – Ponudbeni list projekti dogradnja dječji vrtić

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

_

Zapisnik o otvaranju ponuda projektna dokumentacija za dogradnju dječjeg vrtića

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projektna dokumentacija za dogradnju dječjeg vrtića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponuda projektna dokumentacija ua dogradnju dječjeg vrtića

___

Nabava nove traktorske kosilice

Dokumentacija za nadmetanje nabava nove traktorske kosilice

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Obrazac tehničke specifikacije

___

Zapisnik o otvaranju ponuda nabava nove traktorske kosilice

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nabava nove traktorske kosilice

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nabava nove traktorske kosilice

 

 

2021.


IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

Dokumentacija za nadmetanje (NC 1-040) odvojak Dravska Svibovec 2

PZ-Troškovnik_NC_1_040_Dravska_CBS-revizija Mraz_PS_bez_cijena

P-07-06_21_NC_1040_Dravska_Svibovec_komplet_potpisano_PS

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-040) 2

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-040

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-040

Odluka o odabiru izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-040


IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-039) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

Dokumentacija za nadmetanje (NC 1-039) odvojak Dravska Svibovec 2

PZ-Troškovnik_NC_1_039_Dravska_TS- revizija Mraz_PS_bez_cijena

P-06-06_21_GP_Dravska_Svibovec_PS_potpisano

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-039) 2

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-039

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izvanrdno održavanje odvojak Dravske NC 1-039

Odluka o odabiru izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-039


IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-037) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

dokumentacija za nadmetanje izvanredno održavanje odvojak Dravska (NC 1-037)

TEH_OPIS_DRAVSKA_KRACA

MAPA_1_GRADEVINSKI_PROJEKT_mr

Troskovnik Dravska kraća – Projektantski troškovnik BC

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-037)

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-037

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-037

Odluka o odabiru izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-037


 

IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-042) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

dokumentacija za nadmetanje izvanredno održavanje odvojak Dravska (NC 1-042)

P-05-06_21_Dravska_Svibovec_komplet_PS_potpisano

PZ-Troškovnik_NC_1_042_Dravska_171- revizija Mraz_PS_bez_cijena

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-042)

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda izvanredno održavanje odvojek Dravske NC 1-042

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izvanredno održavanje odvojak Dravske NC 1-042

Odluka o odabiru izvanredno održavanje odvojek Dravske NC 1-042


IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-039) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

Dokumentacija za nadmetanje (NC 1-039) odvojak Dravska Svibovec

P-06-06_21_GP_Dravska_Svibovec_PS_potpisano

PZ-Troškovnik_NC_1_039_Dravska

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-039)

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

__

Odluka o poništenju postupka javne nabave – Izvođenje radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC-1-039) u naselju Svibovec Podravski

 


IZVOĐENJE RADOVA NA IZVANREDNOM ODRŽAVANJU ODVOJKA DRAVSKE ULICE (NC 1-040) U NASELJU SVIBOVEC PODRAVSKI

Dokumentacija za nadmetanje (NC 1-040) odvojak Dravska Svibovec

P-07-06_21_NC_1040_Dravska_Svibovec_komplet_potpisano_PS

PZ-Troškovnik_NC_1_040

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje odvojak Dravske (NC 1-040)

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

__

Odluka o poništenju postupka javne nabave – Izvođenje radova na izvanrednom održavanju odvojka Dravske ulice (NC-1-040) u naselju Svibovec Podravski

 


Zimsko održavanje cesta

Poziv za prikupljanje ponuda zimsko održavanje cesta

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME

__

Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda zimska služba

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude zimska služba


Izvođenje radova na uklanjanju postojeće te izradi i postavljanju nove ograde uz nogometno igralište NK „Podravac“

TEHNICKI OPIS ograda svibovec

Dokumnetacija za nadmetanje izrada i postavljanje ograde NK Podravac

prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje ograde NK Podravac (1)

prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje ograde NK Podravac (2)

ograda Igraliste bc

Zapisnik o otvaranju ponuda ograda NK Podravac

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ograda NK Podravac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude ograda NK Podravac

 


Izvođenje radova na izgradnji i opremanju dječjeg igrališta uz dječji vrtić Sračinec

Tehnički opis dječje igralište uz dječji vrtić Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Sračinec

TROŠKOVNIK izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić Sračinec

prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja dječjeg igrališta uz dječji vrtić

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izgradnja i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrada i opremanje dječjeg igrališta uz dječji vrtić

 


Izrada projektne dokumentacije izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje projektna dokumentacija izvanredno održavanja cesta

PROJEKTNI ZADATAK OPĆINA SRAČINEC(1)

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje projekti nerazvrstanih cesta

___

Zapisnik sa otvaranja ponuda izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta

 


Izvođenje radova na izvanrednom održavanju Ulice Ribnjak u naselju Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izvanredno održavanje Ulice Ribnjak

MAPA_1_GRADEVINSKI_PROJEKT

Troškovnik Ribnjak bc

prilog 1 – Ponudbeni list izvanredno održavanje Ulice Ribnjak

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda održavanje Ulica Ribnjak

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude održavanje Ulica Ribnjak

Odluka o odabiru najpovoljnje ponude održavanje Ulica Ribnjak

 


Izgradnja nogometnog i košarkaškog igrališta na lokaciji Trg slobode u naselju Sračinec

Nogometno i košarkaško igraliste Trg slobode projekt

Dokumentacija za nadmetanje nogometno i košarkaško igralište Trg slobode

Prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja malonogometnog igrališta Potok

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Troskovnik nogometno i košarkaško igralište Trg slobode komplet

 

2020.


Usluga pripreme i provedbe postupka javne nabava putem EOJN-a za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje provođenje posutpaka javne nabave putem EOJN nerazvrstane ceste

prilog 1 – Ponudbeni list usluga javne nabave

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

prilog 3 – obrazac troškovnika

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda provedna postupaka javne nabave putem EOJN

Zapisnik o otvaranju ponuda provedba postupaka javne nabave putem EOJN

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude provedba postupaka javne nabave putem EOJN

 


Izgradnja malonogometnog igrališta „Potok“

Glavni projekt izgradnja malonogomentog igrališta Potok

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja malonogometnog igrališta Potok

troskovnik izvođenje radova izgradnja malonogometnog igrališta Potok

prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja malonogometnog igrališta Potok

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda izgradnja malonogometnog igrališta Potok

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izgradnja malonogometnog igrališta Potok

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izgradnja malonogometnog igrališta Potok

 


Izvođenje radova na izradi i montaži nadstrešnice na objektu NK Podravac

Dokumentacija za nadmtenja za izradu i montažu nadstrešnice NK Podravac

TEHNIČKI OPIS NABAVE

Troškovnik

prilog 1 – Ponudbeni list nadstrešnica NK Podravac

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda nadstrešnica NK Podravac

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nadstrešnica NK Podravac

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nadstrešnica NK Podravac

 


Izvođenje radova na redovnoj obnovi i održavanju objekta Društveni dom Svibovec Podravski

Dokumentacija za nadmetanje izvođenje radova na obnovi Društvenog doma Svibovec Podravski

Troškovni radova obnova Društveni dom Svibovec Podravski

TEHNICKI OPIS dom Svibovec

Prilog 1 – Ponudbeni list redovno održavanje i obnova Društveni dom Svibovec

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda obnova Društveni dom Svibovec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda obnova Društveni dom Svibovec

Odluka o odabiru ponude obnova Društveni dom Svibovec


Izrada projektne dokumentacije za nerazvrstane ceste

Projektni zadatak za izradu proejktne dokumentacije nerazvrstanih cesta

Dokumentacija za nadmetanje za izradu projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Pojašnenje dokumentacije za nadmetanje Izrada projektne dokumentacije nerazvrstanih cesta

___

Zapisnik o otvaranju ponuda projektna dokumentacija ulice

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projektna dokumentacija ulice

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude projektna dokumentacija ceste

 


Zimsko održavanje cesta

Poziv za prikupljanje ponuda zimska služba

prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME

Zapisnik o otvaranju, pregledu i analizi ponuda zimska služba

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude zimska služba

 


Nabava i postavljanje sustava IP video nadzora Parka Velika Graba

Troškovnik_video_nadzor_Sračinec

Tehnički opis_PD-20-D07_Graba-video nadzor

Dokumentacija za nadmetanje nabava i postavljanje video nadzora Park Velika Graba

prilog 1 – Ponudbeni list Videonadzor Park Velika Graba

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

___

Zapisnik o otvaranju ponuda video nadzor Velika graba

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda video nadzor Velika graba

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude video nadzor Velika graba

 


Usluga pripreme i provedbe postupka javne nabava putem EOJN-a za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave

prilog 1 – Ponudbeni list usluga javne nabave

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

prilog 3 – obrazac troškovnika

 

__

Zapisnik sa otvaranja ponuda usluga provedbe postupaka javne nabave

Zapisnik s pregleda i ocjene ponuda usluga provedbe postupaka javne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude usluga provedbe postupaka javne nabave

 


Nabava i postavljanje sustava IP video nadzora na mjesnim grobljima u Sračincu i Svibovcu Podravskom

Troškovnik groblje Svibovec VN

Troškovnik groblje Sračinec VN

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 1 – Ponudbeni list Videonadzor mjesna groblja

Dokumentacija za nadmetanje videonadzor mjesna groblja

 

__

Zapisnik o otvaranju ponuda video nadzor mjesna groblja

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda video nadzor mjesna groblja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude video nadzor mjesna groblja

 


Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (Koordinator II) za radove na projektu “Rekonstrukcija parka i izvedba poučnih staza Velika Graba”

Poziv na dostavu ponude_Nadzor_Velika Graba

PRILOG 1 – Ponudbeni list

Prilog 2. – Troškovnik

Prilog 3 – izjava o prisutnosti na gradilištu

___

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda stručni nadzor velika Graba

Zapisnik o otvaranju ponuda strulčni nadzor Velika Graba

Odluka o odabiru najpovonjije ponude stručni nadzor velika Graba

 


 

Izgradnja EKI u Ulici braće Radić i Ulici Ivana Kukuljevića

Troškovnik – Izrada EKI – Braće Radić i Ivana Kukuljevica – Sračinec

Ulice Braće Radić i Ivana Kukuljevića

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za B. radić i I. Kukuljevića

Troškovnik radova u PDF-u

Dokumentacija za nadmetanje EKi B. Radić i I. Kukuljevića

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI ulica braće Radića i Ivana Kukuljevića

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

_____

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda EKI B. Radića i I. Kukuljevića

Zapisnik o otvaranju ponuda EKI B. Radića i I. Kukuljevića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EKI B. Radića i I. Kukuljevića

 


 

Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa načelnika i zamjenika načelnika Općine Sračinec

Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa – načelnik Općine Sračinec

Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa – zamjenik načelnika Općine Sračinec

 


Redovna obnova i održavanje male dvorane Doma kulture Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje redovna obnova i održavanje male dvorane Doma kulture Sračinec

TEHNICKI OPIS – Mala dvorana Doma kulture Sracinec

Prilog 1 – Ponudbeni list redovno održavanje i obnova male dvorane doma kulture Sračinec

Kopija dvoranaTR bc za ponude

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda radovi mala dvorana Dom kulture

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radovi mala dvorana Dom kulture

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude radovi mala dvorana Dom kulture

____________________________________

 

2019.


Izrada EKI u ulici M. Krleže – ponovljeni natječaj

Dokumentacija za nadmetanje izrada EKI u ulici MIroslava Krleže

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za M. Krleže

Ulica Miroslava Krleže

Troškovnik za Miroslava Krleže – Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI Ulica Miroslava Krleže

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik sa otvaranja ponuda izrada EKI u Ulici Miroslava Krleže

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada Eki u Ulici Miroslava krleže

Odluka o odabiru izrada EkI u Ulici Miroslava Krleže


Izrada EKI u ulici M. Krleže

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu EKI u Ulici Miroslava Krleže

Dokumentacija za nadmetanje izrada EKI u ulici Miroslava Krleže

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za M. Krleže

Ulica Miroslava Krleže

20191106 Troškovnik za Miroslava Krleže – Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI Ulica Miroslava Krleže

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju


 

Zimsko održavanje cesta

Prikupljanje ponuda – Zimsko održavanje cesta Općine Sračinec2019.-2020.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – Popis djelatnika i opreme


 

Rekonstrukcija grobne kuće u Sračincu – ponovljeni natječaj

Dokumentacija o nabavi – Grobna kuća Sračinec

Glavni projekt – Grobna kuća Sračinec

Prilog – Troškovnik – Grobna kuća Sračinec

___

Zapisnik o otvaranju ponuda Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija


 

Postavljanje ograda i i klupa na nogometno igralište NK Sračinec

Troškovnik radova – Ograda i klupe NK Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada i postavljanje ograde i klupa za igrače NK Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje ograde i klupa NK Sračinec

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – Ograda i klupe NK Sračinec

___

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec

Zapisnik o otvaranju ponuda izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec


 

Rekonstrukcija grobne kuće u Sračincu

Odluka o poništenju nadmetanja rekonstrukcija grobne kuće Sračinec

Odluka o jednostavnoj nabavi i povjerenstvu_grobna kuća Sračinec

GROBNA KUCA SRACINEC_glavni projekt

Dokumentacija o nabavi – grobna kuća

GROBNA KUCA_troškovnik

___

Zapisnik o otvaranju ponuda grobna kuća Sračinec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda grobna kuća Sračinec


 

Svjetlovodna distribucijska mreža nove generacije (NGA) Općine Sračinec

Poziv za dostavu ponude_dokumentacija za nadmetanje

Prilog_br._1._Ponudbeni_list

Prilog_br._2._Troskovnik

Prilog_br._3._Obrazac_izjave_o_nepostojanju_ostali

Prilog br 4._Projektni zadatak

__

Odluka o odabiru – Tehnička dokumentacija svjetlovodna mreža


 

Parkiralište pored dječjeg vrtića u Sračincu

Projekt – parkiralište dječji vrtić

Dokumentacija za nadmetanje parkiralište dječji vrtić

Prilog 1 – Ponudbeni list parkiralište dječji vrtić

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – parkiralište dječji vrtić

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – parkiralište vrtić i zapisnici


2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf

Plan nabave Opcina Sracinec 2018. godina.pdf

 


 

Projekt ČOKSA – Čuvajmo okoliš zajedno

Odluka o odabiru i zapisnik projekt ČOKSA oglašavanje u medijima o održivom gospodarenju otpadom

Odluka o odabiru i zapisnik projekt ČOKSA promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom

 


 

Nabava usluga vanjskog stručnjaka za pripremu, prijavu i provedbu projekta na natječaju operacije 7.4.1. programa ruralnog razvoja

Poziv za dostavu ponuda.pdf

Ponudbeni list.docx

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju.docx

Projektni zadatak.pdf

____

Zapisnik o otvaranju ponuda provedba projekta Velika Graba.pdf

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda provedba projekta Park Velika Graba.pdf

Odluka o odabiru.pdf

 


 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Općine Sračinec

PROJEKTNI ZADATAK – Projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – Projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Projekti nerazvrstanih cesta.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – Projekti nerazvrstanih cesta.docx

Rezultati:
Zapisnik o otvaranju ponuda projekti cesta.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projekti cesta.pdf
Odluka o odabiru projekti cesta.pdf


 

Postavljanje žičanih ograda

Dokumentacija za nadmetanje izrada i postavljanje žičane ograde.pdf
Postavljanje žičane ograde – NK Podravac.xls
Postavljanje žičane ograde – NK Sracinec.xls
Postavljanje žičane ograde – PŠ Svibovec.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje žičane ograde.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – postavljanje žičane ograde.docx

Rezultati:
Zapisnik o otvaranju ponuda izrada žičane ograde.pdf
Zapisnik o otvaranju ponuda izrada žičane ograde.pdf
Odluka o odabiru izrada žičane ograde.pdf

 


 

Zimsko održavanje cesta, zima 2018./2019.

Prikupljanje ponuda za zimsko održavanje cesta2018.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME – zimsko održavanje cesta2018.docx

 


 

Projekt “Čoksa”

Poziv na dostavu ponuda – USLUGE OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM.docx

Izmjena dokumentacije – Poziv na dostavu ponuda – USLUGE OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM.docx

Poziv na dostavu ponuda _USLUGA ORGANIZACIJE PROMOTIVNIH DOGAĐANJA PO PROJEKTU ČOKSA.docx

 


 

 

Projekt – park Velika graba

Projektni zadatak park Velika graba.pdf
Dokumentacija za nadmetanje park Velika graba.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti park Velika graba.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – park Velika graba.docx
Zapisnik o otvaranju ponuda park Velika graba.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda park Velika graba.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude park Velika graba.pdf 

2017.

PROJEKTI REKONSTRUKCIJE PROMETNICA – SRAČINEC

Projekti rekonstrukcije prometnica – PROJEKTNI ZADATAK-SRACINEC.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – Projekti rekonstrukcije prometnica.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnje ponude dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE (GARAŽE) U SVIBOVCU PODRAVSKOM

Dokumentacija za nadmetanje – Izgradnja garaze TKIC Svibovec.pdf
Izvod iz glavnog projekta.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Izgradnja pomocne zgrade garaze.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – Izgradnja garaze.docx
Troskovnik – Izgradnja garaze Svibovec.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda – pomocna zgrada – garaza.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – pomocna zgrada – garaza.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pomocna zgrada – garaza.pdf

ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE SRAČINEC – ZIMA 2017./18.

Prikupljanje ponuda zimsko odrzavanje cesta- 2017.pdf
Pprilog 1 – Ponudbeni list- 2017.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju- 2017.docx
Prilog 3 – Izjava o nepromijenjivosti cijena- 2017.docx
Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME- 2017.docx

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U STAMBENOJ ZONI „GAJ“ – I. FAZA

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja javne rasvjete Stambena zona – I. Faza.pdf
Elektrotehnicki projekt.pdf
Gradevinski projekt.pdf
Prikaz situacije.pdf
Troskovnik-bez cijena Javna rasvjeta Sracinec.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja javne rasvjete.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx

Rezultati natječaja:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude javna rasvjeta.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javna rasvjeta.pdf
Zapisnik sa otvaranja ponuda javna rasvjeta.pdf

NABAVA URBANE OPREME

Dokumentacija za nadmetanje – Nabava urbane opreme.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list za nabavu urbane opreme.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
URBANA OPREMA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx

Rezultati natječaja:

Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude urbana oprema.pdf
Zapisnik o otvaranju ponuda urbana oprema.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda urbana oprema.pdf

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU I PRAVILNIK

Plan nabave Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf

 

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec

Sracinec_Projektni zadatak za rekonstrukciju ulica.pdf
Dokumentacija za nadmetanje projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda projektna dokumentacije nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

Natječaj za zakup poslovnog prostora – postojeći ugostiteljski objekt

Odluka o raspisivanju natjecaja ugostiteljski objekt.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA ugostiteljski objekt.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju UGOSTITELJSKI OBJEKT.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora ugostiteljski objekt.docx

Natječaj za zakup poslovnog prostora – postojeći frizerski salon

Odluka o raspisivanju natjecaja frizerski salon.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA frizerski salon.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju FRIZERSKI SALON.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora frizerski salon.docx

Dječji vrtić Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada glavnog projekta djecjeg vrtica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti djecji vrtic.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Idejni projekt djecji vrtic.rar

Zapisnik o otvaranju ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf

 

 

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Rekonstrukcija javne rasvjete

Ponovljeni natječaj:
Dokumentacija za nadmetanje rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.pdf
TEHNICKI OPIS – 1 za 1 – Ver03_6_11_15.pdf
TROSKOVNIK – Opcina Sracinec – 1 za 1 – bez cijena – Ver03_6_11_15.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju_6_11_15.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TEHNICKI OPIS Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TROŠKOVNIK – Rekonstrukcija javne rasvjete.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Odluka o ponistenju nadmetanja rekonstrukcija javne rasvjete.pdf

Adaptacija pomoćnog objekta NK Podravac Svibovec Podravski
Dokumentacija za nadmetanje adaptacija pomocnog objekta NK Podravac.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – pomocni objekt NK Podravac.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis pomocni objekt NK Podravac.pdf
Adaptacija pomocnog objekta NK Podravac – bez cijena.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda – Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Pomocni objekt NK Podravac.pdf

Opremanje dječjih igrališta 7./2015.

Dokumentacija za nadmetanje djecja igralista.pdf
DJECJA IGRALISTA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx
Prilog 1 – Ponudbeni list opremanje djecjih igralista.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Upit i pojasnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf

Zapisnik o otvaranju ponuda djecja igralista.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda djecja igralista.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude djecja igralista.pdf

TKIC Svibovec Podravski

Dokumentacija za nadmetanje adaptacija TKIC Svibovec.docx
Prilog 1 – Ponudbeni list TKIC Svibovec.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis TKIC Svibovec.pdf
Troskovnik_tkic svibovec.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici TKIC Svibovec Podravski.pdf

Dom Umirovljenika

Dokumentacija za nadmetanje Dom umirovljenika.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list dom umirovljenika.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis_dom_umirovljenika.pdf
Troskovnik_dom umirovljenika.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici Dom umirovljenika.pdf

Postupak nabave bagatelne vrijednosti za adaptaciju objekta Doma kulture u Sračincu

Odluka o pocetku postupka Dom kulture.pdf
Dokumentacija za nadmetanje Dom kulture.pdf
Tehnopis.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list dom kulture.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx
Troskovnik_drustveni dom_bez cijena.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda Dom kulture
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Dom kulture
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Dom kulture

Opcina_Sracinec_Izjava_o_javnoj_nabavi.pdf
Opcina_Sracinec_Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi.pdf
Plan javne nabave Općine Sračinec za 2014. godinu
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelnih vrijenosti

Nadmetanja za izradu snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (8./2014.)

Odluka o početku postupka

Projektni zadatak
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog – ponudbeni list
Prilog – izjava o nekažnjavanju
Prilog – pregled ulica
Prilog – slika ulica

Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu (6./2014.)

Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Ponudbeni list
Tehnopis
Izjava o nekažnjavanju

9. 7. 2014.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude

Energetska obnova i dogradnja Vatrogasnog doma DVD Svibovec Podravski:

 

Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Izjava o otklanjanju grešaka

Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu


Obavijest o poništenju postupka nabave
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Tehnički opis
Dokumentacija za nadmetanje
Izjava o nekažnjavanju