Godišnji plan raspisivanja javnih poziva za financiranje programa i projekata

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja  i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 104/21), Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec na prijedlog općinskog načelnika donosi

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH POZIVA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA IZ PRORAČUNA OPĆINE SRAČINEC U 2022. GODINI

Članak 1.

Sukladno Proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu, raspisat će se javni poziv za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog društva u 2022. godini.

Članak 2.

Javni pozivi će se raspisivati za područja sporta i civilnog društva, u skladu s iznosom raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa, odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti i financirati, kako slijedi:

Rbr. Naziv tijela Naziv javnog poziva Ukupna vrijednost u kunama Okvirni broj planiranih ugovora Raspon sredstava za financiranje pojedinog programa u kunama Planirano vrijeme raspisivanja
1. Općinski načelnik Javni poziv za financiranje provedbe programa/ projekata javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec u 2022. godini 360.000,00 10 5.000,00 – 100.000,00 siječanj 2022.
2. Općinski načelnik

 

Javni poziv za financiranje provedbe programa/ projekata udruga civilnog društva na području Općine Sračinec u 2022. godini 250.000,00 16 5.000,00 – 50.000,00 siječanj 2022.

 

Članak 3.

Na raspisivanje javnog poziva, sastavljanje natječajne dokumentacije, ocjenjivanje, ugovaranje i nadzor korištenja utroška sredstava primjenjivat će se Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 104/21).

Članak 4.

Ovaj Godišnji plan dostavit će se Uredu za udruge Vlade RH i objaviti na internetskim stranicama Općine Sračinec www.sracinec.hr.

  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
  Pročelnik
   
  Sandro Miko, dipl.oec.