Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec za 2023. godinu

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec (u daljnjem tekstu: Općina).

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2023. godinu.

 

 1. OPĆI UVJETI I MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpora poljoprivrednim gospodarstvima odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove. U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Europske unije 1408/2013. i Uredbe 2019/316. kojima se uređuju potpore male vrijednosti u poljoprivrednom sektoru.

Potpore koje su predmet ovog Poziva dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih u 2023. godini.

Prihvatljivo razdoblje nastanka troška je od 01. siječnja 2023. godine do 01. prosinca 2023. godine.

Korisnici mogu koristiti potporu za najviše jednu mjeru iz ovog poziva.

Potpore se dodjeljuju kroz 12 mjera i to:

 1. Mjera potpore plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja,
 2. Mjera potpore proizvodnji meda,
 3. Mjera nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme,
 4. Mjera sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura,
 5. Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za navodnjavanje, opreme za drenažu zemljišta i strojeva za obradu tla,
 6. Mjera potpore nabave i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i divljači,
 7. Mjera za nabavu voćnih sadnica,
 8. Mjera za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika,
 9. Mjera potpore pripreme projekata za financiranje iz fondova EU ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH,
 10. Mjera za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina,
 11. Mjera potpore za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda,
 12. Mjera potpora uvođenja standarda u proizvodnju,

 

MJERA 1:

Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja

Potpore po ovoj mjeri odobravaju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje u plastenicima na svojim obiteljskim gospodarstvima i to na površini većoj od 300 m² za proizvodnju voća, povrća, cvijeća, gljiva te raznog ljekovitog bilja i površini do 100 m² za proizvodnju presadnica cvijeća.

Navedene površine moraju biti upisane u ARKOD sustav. Prebivalište i sjedište obiteljskog gospodarstva ili obrta mora biti na području Općine Sračinec. Fizička ili pravna osoba mora biti upisana u upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imati svoj matični broj.  Fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik ili posjednik parcele za koju se traži potpora ili mora imati ugovor o zakupu parcele. Fizička ili pravna osoba ne smije imati nepodmirenih obveza prema Općini Sračinec te poslovanje mora obavljati putem žiro računa.

Potpora će se odobriti korisniku za:

 1. Nabavu novih plastenika
 2. Nabavu opreme za plastenike
 3. Nabavu sistema grijanja
 4. Nabavu sadnica i sadnog materijala.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku godišnje.

 

MJERA 2:

Potpora proizvodnji meda

Potpora se dodjeljuje fizičkoj ili pravnoj osobi koja se bavi proizvodnjom meda, a ima prebivalište ili sjedište na području Općine Sračinec. Proizvođač mora biti registriran pri Hrvatskom pčelarskom savezu. Korisnik potpore za iste prihvatljive troškove za koje je dobio potporu po ovom programu ne može zatražiti niti dobiti potporu iz Nacionalnog pčelarskog programa za istu godinu.

Potpora će se odobriti korisniku za nabavku opreme za proizvodnju meda (nabava novih košnica i nove pčelarske opreme) i sredstava za prehranu pčela (3 kg šećerno-medne pogače ili konzumnog šećera po košnici). Ne potiče se nabava potrošnog materijala i sitnog pčelarskog pribora.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 665,00 eura po korisniku godišnje.

 

MJERA 3:

Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednom gospodarstvu s područja Općine Sračinec koji pripada ekonomskoj veličini ukupnog standardnog ekonomskog rezultata poljoprivrednog gospodarstva iskazana kao SO od najmanje 2.000,00 EUR-a.

Potpora će se odobriti korisniku isključivo za nabavu jednog komada alata ili opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, odnosno jednog stroja s potrebnim dodacima i priključcima.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku godišnje.

 

MJERA 4:

Sufinanciranje troškova osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta

Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u proizvodnji u poljoprivredi odobriti će se poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda.

Sjedište djelatnosti mora biti na području Općine Sračinec. Svaki osiguranik sam odabire osiguravatelja, odnosno osiguravajuće društvo kod kojeg će zaključiti policu osiguranja.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini od 50% iznosa uplaćene premije.

Najviši iznos sufinanciranja premije osiguranja po jednom poljoprivrednom gospodarstvu može iznositi maksimalno 665,00 eura.

 

MJERA 5:

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, opreme za drenažu zemljišta i strojeva za obradu tla

Pravo na potporu za nabavu i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji ostvaruje se za min. površinu od 0,5 ha trajnog nasada, odnosno min. 1.000 m2 za uzgoj povrtlarskih kultura, voća, cvijeća, ljekovitog bilja i dr. kultura na otvorenom, a 300 m2 u zaštićenom prostoru. Navedene površine moraju biti upisane u ARKOD sustav.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za kopanje ili bušenje bunara, nabavu sustava za navodnjavanje (spremnika za vodu, pumpi, filtera, raspršivača, cijevi i ostalih elemenata sustava za navodnjavanje), strojeva za obradu tla ili oprema za drenažu zemljišta.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 50% nabavne cijene po priloženim računima, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku godišnje.

 

MJERA 6:

Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i divljači

Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi i postavi sustav zaštite od tuče i divljači na površini od najmanje 0,2 ha višegodišnjeg nasada.

Potpora se odobrava poljoprivrednicima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 665,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

 

MJERA 7:

Potpore za nabavu voćnih sadnica

Pravo na potporu ima poljoprivredno gospodarstvo koje nabavi i posadi voćne sadnice preporučenih sorti za područje Općine Sračinec na najmanjoj površini od 0,5 ha.

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 665,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

 

MJERA 8:

Potpore za edukaciju i stručno usavršavanje poljoprivrednika

Potpora za edukaciju i stručno usavršavanje člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva odobrit će se za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvođača.

Potpora se odobrava u visini do 50% stvarnih troškova tj. cijene školarine a najviše do 665,00 kn po korisniku.

 

MJERA 9:

Potpora pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH

Potpora se odobrava poljoprivrednicima s područja Općine Sračinec upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za dokumentirane troškove pripreme projekata povezanih s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom za financiranje iz fondova Europske unije ili putem natječaja koje raspisuju ministarstva u RH, a koji obuhvaćaju naknade za konzultante, poslovne planove i studije izvedivosti kao i ostalu dokumentaciju potrebnu za aplikaciju na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije ili natječaj koji raspisuje ministarstvo RH.

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.330,00 eura po korisniku.

 

MJERA 10:

Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina

Potpora za analizu tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina odobrava se poljoprivrednicima s područja Općine Sračinec upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina i provedbe mjera vezanih za otklanjanje utvrđenih nedostataka ( kalcizacija i slično).

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 400,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

 

MJERA 11:

Potpora za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Potpora za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda odobrava se poljoprivrednicima s područja Općine Sračinec upisanim u Upisnik proizvođača u ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s ciljem poticanja ekološke poljoprivredne proizvodnje.

Potpora se odobrava za troškove stručnog nadzora i ocjenjivanja sukladnosti u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.330,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

 

MJERA 12:

Potpora uvođenju standarda u proizvodnju (certifikacija)

Potpora  za uvođenje standarda u proizvodnju (certifikacija) odobrava se poljoprivrednicima s područja Općine Sračinec upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za dokumentirane troškove uvođenja standarda u proizvodnju, certifikacija i održavanje uvedene norme, a radi boljeg plasmana i kvalitete proizvoda.

Potpora se odobrava u visini do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.330,00 eura po poljoprivrednom gospodarstvu.

 

 1. UVJETI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Korisnici mjera mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Sračinec, a koji imaju poljoprivrednu površinu, stoku ili poljoprivrednu proizvodnju za koju traže subvenciju primarno na području Općine Sračinec te upisanu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt ili zadruga ako je registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

 

 1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih zahtjeva za dodjelu potpora na propisanom obrascu, koji sadržava popis potrebne dokumentacije koja je određena za svaku pojedinu mjeru.

 

 1. NAČIN, MJESTO I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija, ovisno o pojedinoj mjeri.

Prijave na javni poziv zaprimaju se od 20. veljače 2023. godine.

 

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2023. godinu, a najkasnije do 01. prosinca 2023. godine.

Prijave na javni poziv mogu se predati elektronskim putem na adresu: pisarnica@sracinec.hr, odnosno poštom ili neposredno na adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

s naznakom

„Prijava na javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima području Općine Sračinec“ – NE OTVARAJ

Obrasci za prijavu na javni poziv sa svaku pojedinu mjeru, obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti te izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka dostupni su na službenim internet stranicama  Općine Sračinec: www.sracinec.hr

  

 1. PROVJERA PRISTIGLIH PRIJAVA I PROCEDURA DODJELE

O pristiglim prijavama odlučivati će Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja.

Povjerenstvo razmatra pristigle prijave na svojim sjednicama koje se u pravilu održavaju jedanput mjesečno te provjerava administrativnu ispravnost podnesenih prijave i njihovu prihvatljivost sa ciljevima Programa potpora u poljoprivredi Općine Sračinec.

U slučaju nepotpune dokumentacije Povjerenstvo će pozvati podnositelja da dopuni dokumentaciju, a podnositelj je istu dužan dopuniti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti Povjerenstva, u protivnom će se prijava odbaciti kao nepotpuna.

Od podnositelja prijave se mogu zahtijevati dodatna objašnjenja i informacije, odnosno dodatna dokumentacija ukoliko je to nužno za utvrđivanje njegovog statusa.

U slučaju odbacivanja prijave, podnositelju prijave uputit će se pisana obavijest o razlozima odbacivanja prijave u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja prijave.

Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv bit će izuzet te se isti neće uzeti u obzir za izračun iznosa bespovratne potpore.

Temeljem provedenog postupka provjere zaprimljenih zahtjeva, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli potpora koji se upućuje načelniku na donošenje.

Odluku o isplati potpora iz Proračuna Općine Sračinec donosi načelnik. Odluka načelnika je konačna.

Podnositelji prijava kojima će biti odobrena potpora dužni su sa Općinom Sračinec sklopiti ugovor o korištenju sredstava općinskih potpora te su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora u roku određenom u ugovoru.

Za potpisivanje ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ovlašten je načelnik.

Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove na pisani poziv na sklapanje ugovora o dodjeli potpore u roku od sedam (7) dana od dana dostave poziva, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva.

 

 1. OSTALE ODREDBE

Lista korisnika koji ostvare pravo na bespovratnu potporu po ovom pozivu objaviti će se na službenim Internet stranicama Općine Sračinec: www.sracinec.hr

Svi korisnici potpora dužni su dostaviti izvješće o namjenskom korištenju potpore najkasnije do 15. veljače 2024. godine na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Općine Sračinec.

Završno izvješće podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sračinec na istovjetan način kao i zahtjev za dodjelu potpore.

   
KLASA: 320-03/23-01/1  
URBROJ: 2186-7-01/1-23-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 16. veljače 2023. godine  
  Božidar Novoselec