Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva za 2024. godinu

Na temelju članka 8. Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 104/21 i 80/23), načelnik Općine Sračinec raspisuje slijedeći

JAVNI POZIV za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec za 2024. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Općine Sračinec postojećim i novim poduzetnicima i obrtnicima sa područja Općine Sračinec, a temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 104/21 i 80/23).

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog poziva smatraju se potporama male vrijednosti sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1).

Javni poziv se objavljuje na službenim internet stranicama Općine Sračinec: www.sracinec.hr

Za provedbu ovog Poziva osigurana su sredstva u Proračunu Općine Sračinec za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura, u okviru Programa 1006 – Razvoj gospodarstva.

 

 1. KORISNICI POTPORA

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti mikro, mali i srednji subjekti, trgovačka društva i obrti, neovisni u svom poslovanju, sukladno Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji:

 • imaju sjedište na području Općine Sračinec, a obrti i samostalne djelatnosti i sjedište i prebivalište na području Općine Sračinec,
 • koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,
 • koji imaju najmanje jednog zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu,
 • koji nemaju evidentiran dug prema Općini Sračinec iz 2023. godine ili stariji,
 • koji ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na de minimis potpore.

Pravo na korištenje potpora iz ovog Programa ne mogu ostvariti gospodarski subjekti:

 • koji obavljaju neprofitnu djelatnost (udruge, zaklade i slično),
 • koji bilježe smanjivanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu,
 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • koji imaju dospjeli dug prema Općini Sračinec,
 • koji imaju dospjeli dug na ime isplate plaće zaposlenicima.

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na povrat PDV-a kao prihvatljivog troška za potpore iz ovog Programa.

 

III. OPĆI UVJETI I MJERE ZA DODJELU POTPORA

Potpore koje su predmet ovog Poziva dodjeljuju se za pokriće troškova nastalih u 2024. godini.

 Prihvatljivo razdoblje nastanka troška je od 01. siječnja 2024. godine do 01. prosinca 2024. godine.

Gospodarski subjekti mogu koristiti najviše jednu mjeru iz ovog poziva, osim poduzetnika početnika, kojem uz mjeru potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika može biti odobrena još najviše jedna mjera iz poziva.

Gospodarski subjekti kojima su odobrene mjere za poticanje razvoja poduzetništva u 2023. godini ne mogu koristiti potporu za istu mjeru u 2024. godini.

Potpore se dodjeljuju kroz 8 mjera i to:

 1. Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika,
 2. Potpora za nabavu nove opreme i inventara,
 3. Potpore sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacije projekata,
 4. Potpore za novo zapošljavanje,
 5. Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te priključenja na komunalnu infrastrukturu,
 6. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika,
 7. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete,
 8. Potpore za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje.

  

Mjera 1.

Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su prvi put registrirali svoju tvrtku ili obrt te koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

Poduzetnikom početnikom smatraju se gospodarski subjekti koji je prvi puta upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od godine dana od dana podnošenja prijave na javni poziv.

 Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika dodjeljuje se za:

 • ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta,
 • registraciju trgovačkog društva, odnosno upisa slobodnog zanimanja u odgovarajući registar,
 • nabavu osnovne opreme i alata,
 • nabavu osnovnih računalnih programa i izradu web stranica.

 Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 70% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 1.330,00 eura po korisniku.

Troškovi za kupnju osobnog automobila, najma poslovnog prostora i osnivački kapital za trgovačka društva, kao ni PDV koji se koristi kao odbitak  neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 2.

Potpora za nabavu nove opreme i inventara

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

Potpora za nabavu nove opreme i inventara dodjeljuje se za:

 • kupnju nove opreme i strojeva (uključujući i troškove ugradnje i montaže opreme i strojeva),
 • troškove nove informatičke opreme i programa,
 • troškove nove uredske opreme i namještaja,
 • troškovi ostale nove opreme, uređaja i alata potrebnih za obavljanje djelatnosti,
 • nabava nove radne i zaštitne odjeće za djelatnike (za poduzetnike koji imaju više od jednog zaposlenog, računajući vlasnika).

Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 1.330,00 eura po korisniku.

Troškovi za kupnju osobnog automobila, kao ni PDV koji se koristi kao odbitak  neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 3.

Potpore sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacije projekata

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec

Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacije projekate dodjeljuje se za:

 • troškove izložbenog prostora na sajmovima,
 • smještaja i prijevoza sudionika na sajmu,
 • troškove izrade promidžbenih materijala za sudjelovanje na sajmovima,
 • drugi troškovi sudjelovanja na sajmovima.

Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 400,00 eura po korisniku.

PDV koji se koristi kao odbitak  neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 4.

Potpore za novo zapošljavanje

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

Potpore za novo zapošljavanje dodjeljuju se za novo zapošljavanje osoba s prebivalištem na području Općine Sračinec na neodređeno ili na određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci na puno radno vrijeme i to:

 • za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina i više jednokratni poticaj u iznosu od 2.000,00 eura,
 • za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina jednokratni poticaj u iznosu od 1.330,00 eura.

Potpore se mogu dodijeliti i vlasnicima obrta uz uvjet da si vlasnik obrta isplaćuje plaću.

Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec iznosi najviše 4.000,00 eura po korisniku.

Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Varaždin (dalje u tekstu: HZZ Varaždin) minimalno 30 dana kao nezaposlene osobe. Iznimno, pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje osoba kojima je to prvo zaposlenje u roku od šest (6) mjeseci od završetka redovnog školovanja, neovisno o prijavi u HZZ Varaždin.

Pravo na potporu može se ostvariti samo u slučaju da se za novo zapošljavanje ne ostvaruje potpora za zapošljavanje temeljem mjera za poticanje zapošljavanja koju provodi HZZ.

U slučaju raskida ugovora o radu temeljem sporazuma ili prije isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, iz razloga koji nije uvjetovan krivnjom radnika, gospodarski subjekt je dužan izvršiti povrat dobivenih sredstava.

Mjera 5.

Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te priključenja na komunalnu infrastrukturu

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

 Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te priključenja na komunalnu infrastrukturu dodjeljuju se poduzetnicima koji će graditi ili adaptirati poslovne prostore za obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu ili u vlastitom poslovnom prostoru.

Poslovnim prostorom podrazumijeva se isključivo prostor u kojem se obavlja djelatnost za koji je registriran podnositelj zahtjeva uz uvjet da je podnositelj zahtjeva vlasnik poslovnog prostora, odnosno ukoliko dostavi dokaz o raspolaganju predmetnim poslovnim prostorom na rok od minimalno naredne tri godine od dana podnošenja zahtjeva za priznavanje ulaganja.

Prihvatljivi su troškovi građevinskih radova vezanih uz izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora (građevinski radovi, instalacijski radovi i radovi unutrašnjeg uređenja) te izrade projektno-tehničke dokumentacije, priključaka na vodu, odvodnju i plin te sustav opskrbe električnom energijom do 25kW.

 Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 3.320,00 eura po korisniku.

PDV koji se koristi kao odbitak  neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 6.

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

 Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika dodjeljuju se za polaganje majstorskih ispita za rad obrtnika, prekvalifikaciju i doškolovanje zaposlenika te stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika, vezano uz pretežitu/glavnu djelatnost gospodarskog subjekta, potrebno zbog uvođenja novih tehnologija, standarda ili proizvodnih programa te podizanja konkurentnosti.

Prihvatljivi su troškovi za one programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva, troškovi majstorskog ispita u organizaciji Hrvatske obrtničke komore, vozački ispiti za kategorije C, D i E kod ovlaštenih autoškola u Republici Hrvatskoj  te tečajevi, seminari, savjetovanja i radionice vezane uz pretežitu/glavnu djelatnost gospodarskog subjekta.

 Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 930,00 eura po korisniku.

Troškovi za studiranje i seminare i PDV koji se koristi kao odbitak neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 7.

Potpore za ulaganje u standarde kvalitete

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec. 

Potpore za ulaganje u standarde kvalitete dodjeljuju se za troškove certificiranja sukladnosti proizvoda gospodarskog subjekta prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama i za troškove stjecanja prava uporabe znaka: Hrvatska kvaliteta, Izvorno Hrvatsko, standardi ZOI (Zaštićena oznaka izvornosti), ZOZP (Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla), ZTS (Zaštićena oznaka zajamčeno tradicionalnog specijaliteta), IOS 9001:2015, Specifični standardi unutar ISO 9001, ISO 45001:2018, HACCP, HALAL, KOSHER, ECO BIO i drugi znakovi kvalitete.

Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 665,00 eura po korisniku.

Troškovi produljenja postojećih certifikata i PDV koji se koristi kao odbitak  neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

Mjera 8.

Potpore za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje

Korisnici ove potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem, na području Općine Sračinec.

Potpore za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje dodjeljuju se za uvođenje informacijskih sustava i aplikacija u procesu upravljanja i promocije te informatizaciju poslovnih procesa koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju (implementacija poslovnih softvera, dizajn i izrada mrežnih stranica, izrada i implementacija web i mobilnih aplikacija).

Maksimalan iznos potpore Općine Sračinec je 50% dokumentiranih i prihvatljivih  troškova, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku.

Troškovi nabavke elektroničke i informatičke opreme, hardverskih komponenti električnih uređaja, održavanja i/ili hostinga te troškovi komunikacijske opreme (pametni telefoni, pametni satovi, smart home) i multimedija (tv uređaji, media player-i, prijenosna multimedija) i PDV koji se koristi kao odbitak neće se priznati kao prihvatljiva ulaganja.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Prijava za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija, ovisno o pojedinoj mjeri.

Prijave na javni poziv zaprimaju se od 01. veljače 2024. godine.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Općine za 2024. godinu, a najkasnije do 01. prosinca 2024. godine.

Prijave na javni poziv mogu se predati elektronskim putem na adresu: pisarnica@sracinec.hr, odnosno poštom ili neposredno na adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

s naznakom

„Prijava na javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec“ – NE OTVARAJ

Obrasci za prijavu na javni poziv sa svaku pojedinu mjeru, obrazac izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti te izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka dostupni su na službenim internet stranicama  Općine Sračinec: www.sracinec.hr

 

KLIKNI -> DOKUMENTACIJA I OBRASCI

 

 1. PROVJERA PRISTIGLIH PRIJAVA I PROCEDURA DODJELE

O pristiglim prijavama odlučivati će Povjerenstvo prema redoslijedu zaprimanja.

Povjerenstvo razmatra pristigle prijave na svojim sjednicama koje se u pravilu održavaju jedanput mjesečno te provjerava administrativnu ispravnost podnesenih prijave i njihovu prihvatljivost sa ciljevima Programa poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec.

U slučaju nepotpune dokumentacije Povjerenstvo će pozvati podnositelja da dopuni dokumentaciju, a podnositelj je istu dužan dopuniti u roku od pet (5) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti Povjerenstva, u protivnom će se prijava odbaciti kao nepotpuna.

Od podnositelja prijave se mogu zahtijevati dodatna objašnjenja i informacije, odnosno dodatna dokumentacija ukoliko je to nužno za utvrđivanje njegovog statusa.

U slučaju odbacivanja prijave, podnositelju prijave uputit će se pisana obavijest o razlozima odbacivanja prijave u roku od 30 radnih dana od dana zaprimanja prijave.

Svaki trošak za koji se provjerom ustanovi da nije prihvatljiv bit će izuzet te se isti neće uzeti u obzir za izračun iznosa bespovratne potpore.

Temeljem provedenog postupka provjere zaprimljenih zahtjeva, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli potpora koji se upućuje načelniku na donošenje.

Odluku o isplati potpora iz Proračuna Općine Sračinec donosi načelnik. Odluka načelnika je konačna.

Podnositelji prijava kojima će biti odobrena potpora dužni su sa Općinom Sračinec sklopiti ugovor o korištenju sredstava općinskih potpora te su dužni podnijeti izvješće odnosno dokaz o namjenskom utrošku sredstava potpora u roku određenom u ugovoru.

Za potpisivanje ugovora iz prethodnog stavka ovog članka ovlašten je načelnik.

Ako se podnositelj zahtjeva ne odazove na pisani poziv na sklapanje ugovora o dodjeli potpore u roku od sedam (7) dana od dana dostave poziva, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva.

 

VII. OSTALE ODREDBE

Lista korisnika koji ostvare pravo na bespovratnu potporu po ovom pozivu objaviti će se na službenim Internet stranicama Općine Sračinec: www.sracinec.hr

Svi korisnici potpora dužni su dostaviti izvješće o namjenskom korištenju potpore najkasnije do 15. prosinca 2024. godine na propisanom obrascu koji je dostupan na stranicama Općine Sračinec.

Završno izvješće podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sračinec na istovjetan način kao i zahtjev za dodjelu potpore.

   
KLASA: 311-02/24-01/1  
URBROJ: 2186-7-01/1-24-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 29. siječnja 2024. godine  
  Božidar Novoselec