Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu

U Proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa, projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu u Općini Sračinec za 2022. godinu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Sračinec za sufinanciranje programa / projekata u području sporta u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa, projekata i javnih potreba u sportu je 360.000,00 kuna. Javni poziv će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

II.

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Sračinec na području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne budu ocjenjene kao gospodarske djelatnosti u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su Uredu državne uprave podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru udruga i moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem odnosno Uputama za prijavitelje.

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 100.000,00 kuna.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa / projekata u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 4.1.),
  2. Obrazac proračuna programa i projekata (Obrazac 4.2.) – kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.),
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 7.).

Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavi i sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske,
  2. Ukoliko udruga nema novo Rješenje, a uredno je predala zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva (ako je primjenjivo),
  3. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  4. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  5. Popis članova udruge.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva, Općina će sklopiti Ugovor o sufinanciranju programa / projekta.

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Općinu Sračinec istječe 31. siječnja 2022. godine u 15,00 sati. Postupak provjere formalnih uvjeta i ocjenjivanja programa izvršit će za to osnovana povjerenstva koje imenuje načelnik.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva i uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Sračinec (www.sracinec.hr), šalju se poštom ili neposredno predaju u Općini Sračinec, na sljedeću adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

„Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec za 2022. godinu – ne otvaraj”

 IX.

Sve informacije vezane za ovaj javni poziv, kao i potrebni obrasci mogu se dobiti u prostorijama Općine Sračinec, na adresi Sračinec, Varaždinska 188 ili putem telefona: 042/712-110.

OBRASCI:

obrazac_3_upute_za_prijavitelje_2022._SPORT

obrazac_4.1._opis_programa_2022

obrazac_4.2._proracun_programa_2022. – popunjeni primjer

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._sport

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

 

KLASA: 402-08/22-01/2  
URBROJ: 2186/07-01/1-22-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 03. siječnja 2022. godine  
  Božidar Novoselec