Javni poziv za financiranje programa udruga na području Općine Sračinec

U Proračunu Općine Sračinec za 2022. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa namijenjenih zadovoljavanju programa ili projekata koje provode udruge civilnog društva u Općini Sračinec za 2022. godinu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Sračinec za sufinanciranje programa u 2022. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama, društvima i drugim neprofitnim organizacijama za provedbu programa javnih potreba je 250.000,00 kuna. Javni poziv će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

II.

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Sračinec na području kulture, socijalnih potreba, poljoprivrede i drugih područja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su Uredu državne uprave podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru udruga i moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane pozivom odnosno Uputama za prijavitelje (ukoliko je primjenjivo).

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekata u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci u razdoblju od 01. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine. Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 4.1.),
  2. Obrazac proračuna programa ili projekata (Obrazac 4.2.) – kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni njihovih usluga, procjene troškova i sl.),
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 7.).

Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavit i sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske,
  2. Ukoliko udruga nema novo Rješenje, a uredno je predala zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva (ako je primjenjivo),
  3. Uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci dana od dana objave natječaja (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  4. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  5. Popis članova udruge.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva, općina će sklopiti Ugovor o financiranju programa / projekta.

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Općinu Sračinec istječe 31. siječnja 2022. u 15,00 sati. Postupak provjere formalnih uvjeta i ocjenjivanja programa izvršit će povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog javnog poziva i uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Sračinec (www.sracinec.hr), šalju se poštom ili neposredno predaju u Općini Sračinec, na sljedeću adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

„Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge Općini Sračinec za 2022. godinu – ne otvaraj”

IX.

Sve informacije vezane za ovaj javni poziv, kao i potrebni obrasci mogu se dobiti u prostorijama Općine Sračinec, na adresi Sračinec, Varaždinska 188 ili putem telefona: 042/712-110.

OBRASCI:

obrazac_3_upute_za_prijavitelje_2022.god

obrazac_4.1._opis_programa_2022.

obrazac_4.2._proracun_programa_2022.

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._POPUNJENI_PRIMJER

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

 

 

KLASA: 402-08/22-01/1  
URBROJ: 2186/07-01/1-22-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 03. siječnja 2022. godine  
  Božidar Novoselec