Javni radovi u Općini Sračinec

Općina Sračinec će i ove godine prihvatiti projekt javnih radova i tako zaposliti jedanaest osoba. Za troje djelatnika Općina će sufinancirati 25% ukupnih troškova, dok će ostalih osam biti financirano iz državnog proračuna. Početak programa javnih radova započet Će 15.03.2010.g. ( ponedeljak ) , a programom će biti obuhvaćene sljedeĆe aktivnosti . a) Održavanje javnih površina U sklopu projekta planira se održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, trgova i dječjih igrališta te postavljanje natpisnih tabli na području OpĆine Sračinec. Osnovno održavanje osobito obuhvaĆa košnju trave na javnim površinama OpĆine Sračinec, orezivanje i čišĆenje nasada, sezonsku sadnju cvijeĆa te sadnju ukrasnog drveĆa i grmlja. b) PomoĆ starim i nemoĆnim osobama U sklopu projekta planira se pružanje pomoĆi starim i nemoĆnim osobama koje se ne mogu brinuti same o sebi a žive u svojim domovima bez bližnjih osoba koje bi o njima brinule. Planirani oblici pomoĆi bili bi izvršavanje sitnih kuĆnih popravaka, održavanje životnog prostora korisnika, nabava hrane i lijekova za potrebe korisnika te pružanje drugih oblika pomoĆi. Za realizaciju projekta i nabavu potrebnih alata i strojeva osigurana su sredstva u Proračunu OpĆine Sračinec za 2010. godinu.