JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU GRÐEVINSKIH PARCELA U STAMBENOJ ZONI “GAJ”

OpĆina Sračinec raspisala je javni natječaj za prodaju neretnina – građevinskih parcela u Stambenoj zoni “Gaj”. Javno nadmetanje objavljeno je u “Narodnim novinama”, broj 103/06 na strani 11. i 12.
Prva licitacija održati Će sa dana 06. listopada 2006. godine (petak) u prostorijama OpĆine Sračinec, Varaždinska 188 s početkom u 10, 00 sati. Za sudjelovanje u licitaciji potrebno je uplatiti jamčevinu. Sve detaljne informacije mogu se dobiti u prostorijama OpĆine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188, ili na broj telefona: 042/712-110.

Download datoteke ovdje

Autor: Sandro Miko