Javno predstavljen prijedlog izmjena prostornog plana

Jučer je prema ranijoj najavi u maloj dvorani Doma kulture u Sračincu održano javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sračinec. Ispred karata koje su prikazivale izmjene našlo se dvadesetak zainteresiranih mještana Sračinca i Svibovca. Nakon kratkog pozdrava načelnika Općine Božidara Novoselca predstavljanje izmjena preuzele su Dubravka Komes-Jukić, koordinatorica i odgovorna voditeljica izrade plana i Melita Srpak, članica stručnog tima za izradu plana, obje predstavnice Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije koji je i izradio plan.

Na samom početku svog izlaganja Dubravka Komes-Jukić istaknula je svoje zadovoljstvo suradnjom s Općinom Sračinec na izradi ovih izmjena. Najveće izmjene u odnosu na dosadašnji Prostorni plan odnose se na proširenje poduzetničke zone (Zone proizvodne namjene) koja se proširuje na prostor koji je Općina otkupila od privatnih vlasnika upravo za tu namjenu. Osim toga, ovim se izmjenama i dopunama Prostornog plana predviđa lokacija druge poduzetničke zone na trenutno državnom poljoprivrednom zemljištu za koje postoje indicije da bi moglo postati općinsko.

Zbog zakonskih promjena u ovom prijedlogu našle su se i neke obveze koje ima Općina pa se tako određuje i moguća lokacija reciklažnog dvorišta. Osim toga pristupilo se i proširenju građevinskih zona, većim dijelom u Svibovcu Podravskom koji je ovim izmjenama dobio prostor za širenje mjesta.


Kako je Općina Sračinec prigradska općina tako je i stav većine mještana iskazan u prethodnoj raspravi i uključen u ove izmjene i dopune da se na području općine ne dozvoljava izgradnja novih farmi.

Nakon izlaganja članica stručnog tima za izradu izmjena građani su mogli iznijeti svoje primjedbe i prijedloge.


Nakon ovog javnog izlaganja procedura donošenja Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Sračinec nije završila. Građani i pravne osobe i dalje mogu na uvid dobiti svu prostorno plansku dokumentaciju u prostorijama Općine, Varaždinska 188, Sračinec i to svaki radni dan od 8 do 14 sati zaključno s 28. ožujka 2011. Na istom mjestu građani mogu dati svoje prijedloge ili primjedbe isključivo u pisanom obliku.

 

(WA)