Matematika je jasna. Više razvrstavanja plus manje odvoza jednako je manji računi

Ako želite uštedjeti, trebate znati:

 • da je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave SMANJENJE količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada  – posuda s crnim poklopcem – a POVEĆANJE količina prikupljenog biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada – bio otpad, otpadni papir i karton, otpadna plastika, metal, staklo i tekstil
 • da je sukladno tome Općina Sračinec ožujka 2018. donijela Odluku o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sračinec, odnosno njenu izmjenu i dopunu 12. lipnja 2018.
 • da je utvrđena nova NAJMANJA GODIŠNJA REDOVNA UČESTALOST odvoza komunalnog otpada za kućanstva
 • da će se do kraja 2018. odvoz vršiti:
 • miješani komunalni otpad + papir:  07., 27.08., 24.09., 22.10., 19.11. i 17.12. 2018.
 • miješani komunalni otpad + plastična ambalaža:  07., 13.08., 10.09., 08.10., 05.11., 03.12. i 31.12. 2018.
 • otpadni metali: 10.10.2018.
 • otpadno staklo: 08.08. i 14.11.2018.
 • otpadni tekstil: 12.09.2018.
 • da je cijena usluge odvoza komunalnog otpada za kućanstva:
 • individualna kućanstva s vlastitim kompostištem

1 primopredaja: 120 l = 48,69 KN / 240 l =  56,64 KN

2 primopredaje: 120 l = 56,64 KN / 240 l = 72,54 KN

 • individualna kućanstva bez vlastitog  kompostišta

1 primopredaja: 120 l = 78,17 KN / 240 l =  86,12 KN

2 primopredaje: 120 l = 86,12 KN / 240 l = 102,02 KN

 • kućanstva u objektima kolektivne stambene izgradnje  bez  vlastitog  kompostišta

1 primopredaja: 240 l = 86,12 KN / 1.100 l =  143,09 KN

2 primopredaje: 240 l = 102,02 KN / 1.100 l = 215, 97 KN

 • da su u spremnike ugrađeni ČIPOVI, a obavljeno skupljanje komunalnog otpada dokazuje se NJIHOVIM OČITAVANJEM te video nadzorom na vozilima i njihovim GPS praćenjem

 

Ako želite uštedjeti, trebate paziti:

 • da redovno razvrstavate komunalni otpad i stavite svaku stvar na njezino mjesto te SPORIJE PUNITE spremnike za MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
 • da spremnike za miješani komunalni otpad – S CRNIM POKLOPCEM – ispred kuće izvučete tek kada su PUNI  jer vam se u protivnome  NAPLAĆUJE PRAŽNJENJE I ODVOZ POLUPRAZNIH spremnika
 • da RECIKLIRATE jer istovremeno PROFITIRATE

 

MATEMATIKA JE JASNA!

VIŠE RAZVRSTAVANJA + MANJE ODVOZA = MANJI RAČUNI