Natječaj Općine Sračinec za dodjelu stipendija

Na temelju članka 5. Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 68/18 i 75/21), načelnik Općine Sračinec raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendíja učenicima i studentima s područja Općine Sračinec.

Stipendije učenicima i studentima s područja Općine Sračinec za školsku, odnosno akademsku godinu 2021./2022. dodjeljuju se kako slijedi:

 • za nadarene učenike završnih razreda srednjih škola (treći i četvrti razred),
 • za studente prve godine studija,
 • za studente druge i viših godina studija,
 • za učenike i studente vrhunske sportaše (državne reprezentativce).

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 • da imaju prebivalište na području Općine Sračinec najmanje tri godine prije podnošenja molbe,
 • da su redoviti učenici završnih razreda srednje škole (treći i četvrti razred), odnosno studenti prve, druge, treće, četvrte, pete, šeste godine studija ili da su državni reprezentativci,
 • da je prosječna ocjena učenika za prethodne dvije godine minimalno 4,50,
 • da je prosječna ocjena studenta prve godine studija za prethodne dvije godine završnih razreda srednje škole minimalno 4,60,
 • da je prosječna ocjena studenta druge i viših godina studija za sve prethodne godine studija minimalno 3,50,
 • da je prosječna ocjena učenika sportaša za prethodne dvije godine minimalno 3,50, a za studenta sportaša za sve prethodne godine studija minimalno 2,50,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježje

Uz prijavu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeća dokumentacija:

 • Preslika osobne iskaznice,
 • Potvrda o upisu na srednju školu ili fakultet,
 • Potvrda škole o prosjeku ocjena prethodne dvije godine, odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima iz prethodnih godina ili prosječnoj ocjeni svih položenih ispita iz prethodnih godina,
 • Potvrda o statusu državnog reprezentativca (za vrhunske sportaše),
 • lzjava o broju članova zajedničkog domaćinstva,
 • Potvrda o mjesečnim prihodima svih članova domaćinstva (za prethodna tri mjeseca),
 • Pismenu izjavu učenika ili studenta da nije korisnik ni jedne druge stipendije,
 • Potvrdu o upisu brata ili sestre na fakultet, srednju ili osnovnu školu),
 • Odgovarajuće potvrde o postignutim izvannastavnim rezultatima (sudjelovanje na projektima, natjecanjima, osvojene nagrade, volontiranje, upisna dodatna škola ili fakultet, članstvo u Savjetu ..).

Obrazac prijave za dodjelu stipendija dostupan je na internetskim stranicama Općine Sračinec, na adresi: www.sracinec.hr ili se može podići osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188.

Prijave na natječaj dostavljaju se Komisiji za dodjelu stipendija Općine Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec, zaključno do 25. listopada 2021. godine do 12,00 sati.

Prijave bez odgovarajuće dokumentacije, kao i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom Liste kandidata za  dodjelu stipendija na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Općine Sračinec u roku od 15 dana od roka za podnošenje prijava.

Prigovor na odluku svaki kandidat može podnijeti pismeno u roku ad 8 dana od objave Liste kandidata Općinskom načelniku Općine Sračinec.

Odluka Općinskog načelnika je konačna.

PRIJAVA za dodjelu stipendije 2021

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Sračinec