Objava zapisnika II. kruga natječaja energetske učinkovitosti

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti
obiteljskih kuća na području Općine Sračinec, KLASA: 402-07/15-01/01, URBROJ: 2186/07-
01-01-15-2 od dana 29. siječnja 2015. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja
za sufinanciranje Projekata povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na
području Općine Sračinec izvršilo je pregled i ocjenjivanje pristiglih ponuda na II. KRUG
JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekata
„Energetska učinkovitost obiteljskih kuća u Općini Sračinec“ koji je objavljen dana 02. veljače
2015. godine na službenim web stranicama Općine Sračinec te na oglasnim pločama i
elektronskim medijima.

Natječaj je bio otvoren 30 dana, zaključno do 04. ožujka 2015. godine, a do navedenog roka
zaprimljena je ukupno 15 ponuda, dok nakon isteka roka nije bilo pristiglih ponuda.

 

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju pristiglih ponuda II. Krug.pdf