Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sračinec

KLASA: 351-02/24-01/1
URBROJ: 2186-7-01/1-24-4
SRAČINEC, 31. svibnja 2024. godine

            Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) i članka 59. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 24/21) načelnik Općine Sračinec donosi

 

ODLUKU o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sračinec

 

Članak 1.

            Donošenjem ove Odluke pokreće se postupak ocjene kojom se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš za 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sračinec.

            Postupak izrade 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec (u daljnjem tekstu: IDPPUO) započeti će Odlukom o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec koju donosi Općinsko vijeće Općine Sračinec.

 

Članak 2.

            Postupak ocjene o potrebi strateške procjene provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

 

Članak 3.

            Razlozi za donošenje IDPPUO navedeni su u Prijedlogu Odluke o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec.

 

Članak 4.

            Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDPPUO provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17).

            Redoslijed radnji utvrđuje se u Prilogu I. ove Odluke.

            U okviru postupka ocjene dostaviti će se i zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za zaštitu prirode radi provođenja postupka prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18, 14/19 i 127/19).

 

Članak 5.

            Zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene IDPPUO dostaviti će Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec nadležnim tijelima i osobama iz Priloga II. ove Odluke, u roku od osam dana od dana donošenja ove Odluke.

            Tijela i osobe iz prethodnog stavka ovog članka dužne su u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva dostaviti mišljenje o potrebi strateške procjene na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja IDPPUO, iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17) te ga dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sračinec.

 

Članak 6.

            Prije donošenja Odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec dužan je o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

 

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objaviti će se u Službenom glasniku i na web stanici www.sracinec.hr.

  OPĆINSKI NAČELNIK
   
  Božidar Novoselec

 

PREUZMITE ODLUKU:

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene za 2. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sračinec