Održano javno izlaganja Izmjena i dopuna prostornog plana

U srijedu je u maloj dvorani Doma kulture u Sračincu održano javno izlaganje, dio  procedure ponovljene javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec. Javna rasprava traje od 15. do 25. srpnja i to putem uvida  koji je omogućen svim zainteresiranim strankama u prostorijama Općine Sračinec, Varaždinska 188,  putem interneta i javnog izlaganja.

Kako se radilo o ponovljenoj javnoj raspravi (prva je održana od 21. veljače do 21. ožujka) primjedbe i prijedlozi mogli su biti davani samo na promjene koje su u Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sračinec uvrštene nakon te prve rasprave. Radi se o 22 manje izmjene kojima se na zahtjev stranaka proširuje građevinsko područje, na nekoliko se mjesta ono smanjuje te se neki postojeći objekti uključuju u prostorni plan. Promjene koje su uvrštene u prostorni plan iznijela je Dubravka Komes Jukić ispred Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije koji je i izradio plan. Sve su promjene od strane prisutnih građana prihvaćene bez primjedbi.

No, kako je bilo i očekivano, najveća se rasprava povela oko lokacije reciklažnog dvorišta. Prijedlog lokacije na istočnom dijelu Općine, na mjestu na kojem se nalazi iskorišteno polje za eksploataciju šljunka prihvaćen je već na prvoj raspravi tako da na ovoj nije niti mogao biti promijenjen. To nije spriječilo neke stanovnike općine Sračinec i naselja Hrašćica da iskažu svoje nezadovoljstvo izabranom lokacijom. Načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec upoznao ih je s činjenicom da je zakonska obveza svake jedinice lokalne samouprave (općine i grada) da na svom prostoru u prostorno-planskoj dokumentaciji predvidi lokaciju reciklažnog dvorišta. Upravo zbog ove obveze Općina Sračinec mora predvidjeti lokaciju za ovu namjenu. Načelnik Novoselec istaknuo je da Općina nema nikakvu namjeru niti potrebu izgradnje ovakvog objekta, niti sada a niti u budućnosti, jer se nalazi u blizini grada Varaždina i nema svoju komunalnu tvrtku koja bi se bavila otpadom. Na trenutke burna i polemična rasprava trajala je skoro dva sata.