Oglas za upis djece u predškolu DV Bambi

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi objavljuje oglas za upis djece u predškolu za školsku godinu 2019./2020.

Zahtjevi za upis primat će se od 19. 12. 2019. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:30 – 15:30.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2013. i 31. ožujka 2014.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/ 711-245

U Sračincu, 19. 12. 2019. godine.

KLASA: 601-02/19-01/11
URBROJ: 2186-110-02-19-01

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI