Proračun u malom Općine Sračinec za 2016. godinu

Proračun u malom je sažetak Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu i u kratkim crtama
objašnjava planove i aktivnosti Općine Sračinec u vezi korištenja općinskog novca u 2016.
godini.

Predstavljajući Vam ovaj kratki prikaz Proračuna Općine Sračinec za 2016. godinu, želja nam
je, da se što aktivnije uključite u proces izrade proračuna sa Vašim prijedlozima i planovima.
Naša je dužnost i spremni smo saslušati mišljenje građana o raspolaganju našim zajedničkim
sredstvima.

Proracun u malom Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

 

Pročelnik JUO-a
Sandro Miko, dipl.oec.