STIPENDIJE

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
OpĆinski načelnik

KLASA: 604-02/09-01/1
URBROJ: 2186/07-08-01
SRAČINEC, 05. listopada 2009.

Na temelju članka 3. Odluke o stipendiranju nadarenih učenika i studenata («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 22a/07) , OpĆinski načelnik OpĆine Sračinec raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima
s područja OpĆine Sračinec

Stipendije učenicima i studentima s područja OpĆine Sračinec za školsku, odnosno akademsku godinu 2009./2010. dodjeljuju se kako slijedi:

– za nadarene učenike završnih razreda srednjih škola u iznosu od 300, 00 kuna mjesečno,
– za studente od druge do pete godine studija u iznosu od 500, 00 kuna mjesečno, te
– za vrhunske sportaše ( državne reprezentativce ) u iznosu od 300, 00 kuna mjesečno.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti koji ispunjavaju slijedeĆe uvjete:

– da imaju prebivalište na području OpĆine Sračinec najmanje tri godine prije podnošenja molbe,
– da su redoviti učenici završnih razreda srednje škole, studenti druge, treĆe, četvrte, pete, šeste godine studija ili da su državni reprezentativci,
– da je prosjek ocjena za prethodnu godinu za učenike 4, 50, za studente 3, 50, za učenike vrhunske sportaše 3, 50, a za studente vrhunske sportaše 2, 50,
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da nisu korisnici drugih novčanih primanja koja imaju obilježje stipendije.

Uz prijavu za dodjelu stipendije obavezno se prilaže sljedeĆa dokumentacija:
– domovnica,
– potvrda o prebivalištu,
– potvrda o upisu na srednju školu ili fakultet,
– potvrda škole ili fakulteta o prosjeku ocjena prethodne godine (na dvije decimale) ,
– za vrhunske sportaše potvrda o statusu reprezentativca,
– izjava o broju članova zajedničkog domaĆinstva,
– potvrda o mjesečnim prihodima svih članova domaĆinstva (za zadnje tromjesečje) ,
– pismenu izjavu učenika ili studenta da nije korisnik ni jedne druge stipendije.

Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave u tjedniku «Varaždinske vijesti» Komisiji za dodjelu stipendija OpĆine Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec.

Prijave bez odgovarajuĆe dokumentacije, kao i nepravodobno podnesene prijave neĆe se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati Će biti obaviješteni objavom Liste kandidata za dodjelu stipendija na oglasnoj ploči OpĆine Sračinec u roku od 15 dana od roka za podnošenje prijava.

Prigovor na odluku svaki kandidat može podnijeti pismeno u roku od 8 dana od objave Liste kandidata OpĆinskom vijeĆu OpĆine Sračinec.

Odluka OpĆinskog vijeĆa je konačna.

OPĆINA SRAČINEC
OPĆINSKI NAČELNIK

Autor: k.l.