Upis djece u predškolu vrtića Bambi Sračinec

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof  objavljuje oglas za upis djece u z predškolu za školsku godinu 2020./2021.

Zahtjevi za upis primat će se od 15. 12. 2020. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof, podružnica Sračinec svakog radnog dana u vremenu od 8:30 – 15:30.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području općine Sračinec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1. travnja 2014. i 1. ožujka 2015. godine.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/711-245

U Sračincu, 14. 12. 2020. godine.

KLASA: 601-02/20-01/01
URBROJ: 2186-110-02-20-01

UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI