Uskoro javna rasprava o izmjenama prostornog plana Općine Sračinec

Od 21. veljače do 21. ožujka 2011. godine provodit će se javna rasprava o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Sračinec.

U nastavku donosimo tekst poziva i glavne grafike u PDF formatu na kojima se zorno može vidjeti prijedlog promjena i dopuna.

 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07 i 38/09) te usvojenog Izvješća o prethodnoj raspravi o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec koje je usvojio Općinski načelnik, Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec

I. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec održati će se u razdoblju od 21. veljače 2011. godine do 21. ožujka 2011. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

II. Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec moći će se izvršiti u prostorijama Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec, te sažetak za javnost.

III. Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec održati će se u utorak, 01. ožujka 2011. godine u 18,00 sati, u maloj dvorani Doma kulture u Sračincu, Varaždinska 273. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

IV. Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge te vlasnici nekretnina (sudionici u javnoj raspravi) daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec na slijedeći način:
 

•    Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec, zaključno do        28. ožujka 2011. godine. Ukoliko se do navedenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrati će se da nemaju primjedbi.
 

•    Građani i udruge imaju pravo pristupa na javni uvid u navedenim terminima, imaju pravo postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sračinec na mjestu javnog uvida, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, odnosno uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe, zaključno do       28. ožujka 2011. godine.

V. Svi pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe vezane uz prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec dostavljaju se nositelju izrade, Općini Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku, odnosno koji nisu čitko napisani ili ne sadrže podatke o podnositelju, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

OPĆINA SRAČINEC
Jedinstveni upravni odjel

K4-1_GP_SRACINEC.pdf

K4-2_GP_SVIBOVEC.pdf