Uskoro ponovna javna rasprava o prostornom planu

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09 i 6/11) te usvojenog Izvješća o javnoj raspravi od 11. travnja 2011. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec

I.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec održati će se u razdoblju od 15. srpnja 2011. godine do 25. srpnja 2011. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

II.

Ponovna javna rasprava odnosi se isključivo na izmjene tekstualnog i grafičkog dijela prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec koje su prihvaćene na prvoj javnoj raspravi i izvršene sukladno Izvješću o javnoj raspravi od 11. travnja 2011. godine.

III.

Javni uvid u prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec moći će se izvršiti u prostorijama Općine Sračinec, u Sračincu, Varaždinska 188, svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati u vrijeme trajanja ponovne javne rasprave. Na javnom uvidu biti će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec, te sažetak za javnost. Navedeni dokumenti dostupni su javnosti i putem web stranice Općine Sračinec, na adresi www.sracinec.hr.

IV.

Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec održati će se u srijedu, 20. srpnja 2011. godine u 18,00 sati, u maloj dvorani Doma kulture u Sračincu, Varaždinska 273. Na javnom izlaganju mogu sudjelovati sve zainteresirane osobe.

V.

Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, građani i udruge te vlasnici nekretnina (sudionici u javnoj raspravi) daju očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec na slijedeći način:

•    Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljaju pisano očitovanje na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec, zaključno do        25. srpnja 2011. godine. Ukoliko se do navedenog roka ne dostave pisana očitovanja, smatrati će se da nemaju primjedbi.

•    Građani i udruge imaju pravo pristupa na javni uvid u navedenim terminima, imaju pravo postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, mogu upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz prijedlog Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Sračinec na mjestu javnog uvida, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, odnosno uputiti nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe, zaključno do       25. srpnja 2011. godine.

VI.

Novi prijedlozi, mišljenja i primjedbe na prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama i dopunama prihvaćenim u prvoj javnoj raspravi.

VII.

Svi pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe vezane uz prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sračinec dostavljaju se nositelju izrade, Općini Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku, odnosno koji nisu čitko napisani ili ne sadrže podatke o podnositelju, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

OPĆINA SRAČINEC
Jedinstveni upravni odjel

 

Karte:

K4-1_GP_SRACINEC_ponovna.pdf

K4-2_GP_SVIBOVEC_ponovna.pdf