Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu na području OpĆine Sračin

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SRAČINEC
Jedinstveni upravni odjel

SRAČINEC, 01.srpanj 2009.

O B A V I J E S T

Sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu na području OpĆine Sračinec, sve pravne i fizičke osobe, prema adresi stanovanja sa područje OpĆine Sračinec, dužne su osigurati odgovarajuĆu posudu (kantu) za skupljanje komunalnog otpada. Tu posudu treba prijaviti tvrtki «BABIĆ» d.o.o. (telefon-098/9760056) , koncesionaru za odvoz komunalnog otpada na području OpĆine Sračinec, te sklopiti ugovor o zbrinjavanju komunalnog otpada. Svi oni koji neĆe postupiti u skladu s odredbama zakona i odluke, biti Će prekršajno prijavljeni nadležnom Prekršajnom sudu u Varaždinu.
( Gornji dio obavijesti ne odnosi se na one, koji veĆ posjeduju posude za otpad i ugovore-BABIĆ )

Ostali otpad zbrinjava se na način:
1. glomazni otpad: 2-3 puta godišnje po obavijesti «BABIĆ» -bez plaĆanja (metali-predmeti iz kuĆanstva, bicikli, posuđe, limovi i slično; drvo-stolovi, stolice, ormari, kauči, ostali predmeti od drva; plastika-stare bačve, posude, kanistri, gajbe i slično) ,
2. građevinski otpad: sa potvrdom iz opĆine 2 i 4 subote u mjesecu na «KOCINKU» (šuta, cigla, beton, crijep, keramičke ploĆice; salonit i bitumen. ploĆe ne, jer je to opasni otpad-pitati u opĆini za upute na tel. 208-315,
3. opasni otpad: UNIVERZAL, Cehovska 10, Varaždin, tel. 241-555 (otpadna ulja, kiseline, pesticidi, boje, lakovi, razrjeđivači…., sa svojom pripadajuĆom ambalažom) ,
4. gume (kamionske, traktorske i automobilske) : nazvati ovlaštenog sakupljača GUMIIMPEX-GRP, P. Miškine 64c, Varaždin, telefon
404-500 ili kod zamjene ostaviti vulkanizeru–zbrinjavanje je besplatno,
5. Električni i elektronični otpad (EE otpad) : nazvati na besplatni telefon 0800/444-110 ili ovlaštenog sakupljača DUMA-ELEKTRONIKA, Jalkovečka 20, Varaždin, telefon 213-668 – bez plaĆanja, odvozi ovlašteni sakupljač (hladnjaci, zamrzivači, elek. peĆi, perilice rublja, televizori, radiouređaji, videorekorderi, računala, …. itd.) ,
6. otpadni papir odnjeti u plave kontejnere-raspoređeni po mjestu (karton, knjige, papirnata ambalaža, časopise, novine i ostalo od papira) ,
7. kod servisa vozila ili slično sav otpad- ulja, maziva i slično, mora preuzeti serviser. U protivnom postupiti po točki 3.

Jedinstveni upravni odjel:
Branko Plantak v.r.

Autor: k.l.