Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec u 2023. godini

Na temelju članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine”, broj 26/15 i 37/21), članka 59. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 24/13) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 104/21), općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec u 2023. godini

 

I.

U Proračunu Općine Sračinec za 2023. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa namijenjenih zadovoljavanju programa ili projekata koje provode udruge civilnog društva u Općini Sračinec za 2023. godinu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Sračinec za sufinanciranje programa u 2023. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama, društvima i drugim neprofitnim organizacijama za provedbu programa javnih potreba je 30.000,00 EUR-a. Javni poziv će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

 

Il.

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Sračinec na području kulture, socijalnih potreba, poljoprivrede i drugih područja, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su Uredu državne uprave podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru udruga i moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane pozivom odnosno Uputama za prijavitelje (ukoliko je primjenjivo).

 

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 600,00 EUR-a, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 6.600,00 EUR-a.

 

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa/projekata u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 4.1.),
  2. Obrazac proračuna programa ili projekata (Obrazac 4.2.) – kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni njihovih usluga, procjene troškova i sl.),
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 7.).

Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavit i sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske,
  2. Ukoliko udruga nema novo Rješenje, a uredno je predala zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva (ako je primjenjivo),
  3. Uvjerenje ili Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci dana od dana objave natječaja (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  4. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  5. Popis članova udruge.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva, općina će sklopiti Ugovor o financiranju programa / projekta.

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Općinu Sračinec istječe 31. siječnja 2023. godine u 15,00 sati. Postupak provjere formalnih uvjeta i ocjenjivanja programa izvršit će povjerenstvo koje imenuje općinski načelnik.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog javnog poziva i uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

 

VIII.

Prijave na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Sračinec (www.sracinec.hr), šalju se poštom ili neposredno predaju u Općini Sračinec, na sljedeću adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

„Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge Općini Sračinec za 2023. godinu – ne otvaraj”

IX.

Sve informacije vezane za ovaj javni poziv, kao i potrebni obrasci mogu se dobiti u prostorijama Općine Sračinec, na adresi Sračinec, Varaždinska 188 ili putem telefona: 042/712-110.

Obrasci:

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga građana za 2023. godinu

Upute za prijavitelje na javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu

obrazac_4.1._opis_programa_2023.

obrazac_4.2._proracun_programa_2023.

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2023.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2023.

Izjava-o-nekažnjavanju

 

KLASA: 402-08/23-01/1  
URBROJ: 2186-07-01/1-23-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 11. siječnja 2023. godine  
  Božidar Novoselec