Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec u 2023. godini

Temeljem članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine” broj 26/15 i 31/17), članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), članka 59. Statuta Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije”, broj 24/21) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 104/21), općinski načelnik objavljuje

Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec u 2023. godini

I.

U Proračunu Općine Sračinec za 2023. godinu osigurana su sredstva za financijsku potporu programa, projekata sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu u Općini Sračinec za 2023. godinu.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u proračunu Općine Sračinec za sufinanciranje programa / projekata u području sporta u 2023. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa, projekata i javnih potreba u sportu je 50.500,00 EUR-a. Javni poziv će provesti Jedinstveni upravni odjel Općine Sračinec.

 

II.

Na ovaj Javni poziv se mogu javiti sve udruge čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba stanovnika Općine Sračinec na području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti ne budu ocjenjene kao gospodarske djelatnosti u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj iz Registra neprofitnih organizacija, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, odnosno da su Uredu državne uprave podnijele zahtjev za promjenu podataka u Registru udruga i moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem odnosno Uputama za prijavitelje.

 

III.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 600,00 EUR-a, a najveći iznos po programu/projektu je 13.300,00 EUR-a.

 

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa / projekata u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje provedbe do 12 mjeseci u razdoblju od 01. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine. Prijave se podnose na posebnim obrascima:

  1. Obrazac opisa programa ili projekta (Obrazac 4.1.),
  2. Obrazac proračuna programa i projekata (Obrazac 4.2.) – kao prilog obrascu proračuna dostavljaju se dokumenti na osnovu kojih je isti utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.),
  3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 7.).

 

Uz gore navedene obrasce, prijavitelji su obvezni dostavi i sljedeću dokumentaciju:

  1. Preslika Rješenja iz Registra udruga Republike Hrvatske,
  2. Ukoliko udruga nema novo Rješenje, a uredno je predala zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o podnošenju zahtjeva (ako je primjenjivo),
  3. Uvjerenje ili Izjava o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  4. Potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja, (iznimno prema Uputi i ako je primjenjivo),
  5. Popis članova udruge.

 

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva, Općina će sklopiti Ugovor o sufinanciranju programa / projekta.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) u Općinu Sračinec istječe 31. siječnja 2023. godine u 15,00 sati. Postupak provjere formalnih uvjeta i ocjenjivanja programa izvršit će za to osnovana povjerenstva koje imenuje načelnik.

 

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz javnog poziva i uvjetima navedenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

  

VIII.

Prijave na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranici Općine Sračinec (www.sracinec.hr), šalju se poštom ili neposredno predaju u Općini Sračinec, na sljedeću adresu:

Općina Sračinec, Varaždinska 188, 42209 Sračinec

„Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec za 2023. godinu – ne otvaraj”

 

IX.

Sve informacije vezane za ovaj javni poziv, kao i potrebni obrasci mogu se dobiti u prostorijama Općine Sračinec, na adresi Sračinec, Varaždinska 188 ili putem telefona: 042/712-110.

Obrasci:

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Upute za prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Za svaki program podnosi se zasebna prijava

obrazac_4.1._opis_programa_2023

obrazac_4.2._proracun_programa_2023._sport

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2023.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2023.

Izjava-o-nekažnjavanju

 

KLASA: 402-08/22-01/2  
URBROJ: 2186-07-01/1-23-1 OPĆINSKI NAČELNIK
SRAČINEC, 11. siječnja 2023. godine  
  Božidar Novoselec